Celem projektu jest:
- zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;
- budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;
- tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk   
  przyrodniczych występujących w różnych porach roku;
- przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach 
  przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku;
- poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za
  środowisko uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do
  selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok;
- rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków;
- rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności zapoznanie dzieci z podstawowymi
  zadaniami ochrony zwierząt kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą.

Projekt realizowany będzie w grupie 6-latków (Gumisie) od września 2022r. do maja 2023r.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: