WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, stwarzającą dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

W pracy z dziećmi uwzględniamy nadrzędną rolę twórczej aktywności będącej istotą edukacji podmiotowej przez oferty wspólnych działań: dziecka, nauczyciela, rodzica i najbliższego środowiska.

Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.

Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i uniwersalnych.

Wspieramy rodziców w działaniach wychowawczych i edukacyjnych.

Przestrzegamy zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: