Programy i metody

Programy na których pracujemy i wykorzystujemy w naszej pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oparte są na podstawie programowej zatwierdzonej przez MEN. Planując pracę w przedszkolu sporządzamy 5-letni Program Rozwoju Placówki, który uwzględnia zadania na okres 5 lat. W oparciu o ten program opracowujemy plan WDN-u i Roczny Program Pracy. W tym roku szkolnym ( 2020/2021) głównym zadaniem jest  rozwijanie ekspresji muzyczno -ruchowej, kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej poprzez różne formy obcowania z muzyką oraz propagowanie działań promujących zdrowy styl życia.

Roczny Program Pracy realizujemy w oparciu o przedszkolny zestaw programów:

,,Planeta dzieci " - Wydawnictwo WSiP
Program wychowania przedszkolnego- MAC
"Dziecięca matematyka" - E. Gruszczyk - Kolczyńskiej

Aby praca z dziećmi przynosiła jak najlepsze efekty nauczycielki z naszego przedszkola opracowały wiele programów własnych dostosowując je do potrzeb i możliwości swoich wychowanków, a mianowicie:

Program adaptacyjny ,,Z rodzicami w przedszkolu łatwiej'' jest przeznaczony dla dzieci oraz rodziców z grupy 3-latków. Adaptacja do przedszkola dotyczy nie tylko dziecka, ale również rodziców. Na początku w przedszkolu wszystko jest obce. Dzieci pozostawione bez bliskich odczuwają lęk, ponieważ delikatny jeszcze układ nerwowy oraz niestabilne poczucie bezpieczeństwa uniemożliwiają im zaakceptowanie tak istotnych zmian. Negatywne doznania przeszkadzają w radości poznawania świata i w kontaktach z innymi. Aby zapobiec tym negatywnym przeżyciom, zarówno małego, jak i dorosłego człowieka, przy przekraczaniu progu przedszkola, organizujemy spotkania adaptacyjne. Nadrzędnym celem tych spotkań jest poznanie wychowawczyń, koleżanek, kolegów, ich rodziców, a także sali, jej wyposażenia oraz zwiedzanie całego przedszkola i wspólne zabawy w sali przedszkolnej, jak również na placu zabaw. Rodzice wspólnie z dziećmi bawią się, rysują, malują, ćwiczą, poznają charakter pracy nauczyciela oraz mają możliwość obserwacji dziecka na tle grupy. Wszystkie te zamierzenia sprzyjają złagodzeniu stresu związanego z nową sytuacją w momencie przekroczenia progu przedszkolnego.

Program Wychowanie do wartości przeznaczony jest dla grupy dzieci 5- letnich. Celem programu jest tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta. Kształtowanie podstawowych powinności moralnych, np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności itp. Uświadomienie złożoności otaczającego świata i ukazywanie miejsca i roli człowieka w tym świecie. Początkowo z wartościami dziecko spotyka się w rodzinie. Rodzina jest źródłem norm i wartości , kształtujących postawę młodego człowieka. Pierwszym i najważniejszym pomostem pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a placówką oświatową jest edukacja przedszkolna. Budowanie systemu wartości jest jednym z podstawowych zadań wychowania przedszkolnego, określonym w podstawie programowej. Do realizacji programu wybrano klasyfikację wartości w ujęciu J. Jedlińskiego, która stanowi podstawę do kształtowania pożądanych cech osobowościowych młodego człowieka oraz podstawę do budowania systemu wartości w określonej grupie społecznej, jaką stanowi środowisko przedszkolne, tworzone przez dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.

Program ,,Przeczytam i ja'' skierowany jest dla dzieci od 3 - 5 lat. Wiadomo, że czytanie jest ważnym elementem dojrzałości szkolnej i angażuje do pracy cały zespół podstawowych funkcji psychofizycznych: słuchową, artykulacyjną, wzrokową, przestrzenną. Zazwyczaj programy realizowane w przedszkolu przewidują naukę czytania na poziomie zerówki. Czas jaki dziecko posiada na opanowanie tej umiejętności jest niewielki i czasami wiąże się ze stresem, nawałem pracy oraz wiadomości. W przypadku odimiennej nauki czytania dziecko dochodzi do określonego etapu wiedzy we własnym tempie i nie ma presji uciekającego czasu. Program, ma na celu wczesne kształcenie u dzieci czytania ze zrozumieniem tekstu od samego początku. Rozpoczyna się ona od imienia dziecka, które jest wprowadzeniem w świat pisma. Podstawowym celem tego programu jest stworzenie takich sytuacji, które umożliwią dziecku samodzielne odkrywanie i rozumowanie oraz opanowanie logiki alfabetycznego szyfru bez stresu i bez większego nakładu sił ze strony dziecka. Program zawiera osiem etapów nauczania.

Program ,,Książka drogą do sukcesu'' promuje zalety głośnego czytania i związany jest z akcją ,,Cała Polska Czyta Dzieciom''. Celem programu jest kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie, a także angażowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz dzieci. Książka jest czynnikiem wspierającym wszechstronny rozwój dziecka, wpływa zdecydowanie na rozwój emocjonalny i intelektualny. Wzbogaca wiedzę dziecka o świecie i ludziach, rozwija wyobraźnię i kształci uczucia, uczy myśleć i mówić, gdyż zawiera wzory pięknego literackiego języka, budzi wrażliwość na sprawy innych ludzi, przyczynia się do kształtowania charakteru i aktywnej postawy wobec rzeczywistości. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka samorzutnie, musimy ją sami budować w dziecku w procesie wychowania. Program jest przeznaczony dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym.

Program ,,Mali artyści'' został opracowany dla dzieci  starszych uzdolnionych plastycznie. Celem programu jest rozmiłowanie dzieci w sztuce plastycznej poprzez aktywizowanie do twórczego działania rozwijającego wyobraźnie oraz kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata. Plastyka w wychowaniu dzieci odgrywa ogromną rolą. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Jest dla nich twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką - zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy - rozwija u dzieci ekspresją i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również dzieciom w odkrywaniu swojego "ja". Zajęcia w oparciu o ten program rozwiną twórczą inicjatywę dziecka, pomysłowość, kreatywność, a przede wszystkim wiarę we własne siły.

Program ,,Terapia pedagogiczna poprzez zabawę'' został opracowany z myślą o dzieciach 5 i 6 -letnich. Jest realizowany jako dodatkowa forma wspierania rozwoju dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu. Nadrzędnym celem terapii jest wspomaganie rozwoju dziecka. Rozumiemy przez to usprawnienie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, rozwijanie samodzielności, budowanie wiary we własne siły oraz korygowanie odchyleń od normy. Program zawiera następujące działania edukacyjne: praca w zakresie usprawnienia percepcji wzrokowej, słuchowej, sprawności manualnej oraz ćwiczenia relaksacyjne.

Program regionalny ,,Ojczyzna mała i duża'' jest przeznaczony dla dzieci 5-letnich. Tematyka edukacji regionalnej to jedno z ważnych zagadnień wprowadzonych w edukacji przedszkolnej. Jest ona bowiem bardzo istotna w dobie postępującej unifikacji kulturowej i zatracenia tożsamości narodowej. Pojęcie ojczyzny dla małego dziecka to jest wszystko to co go otacza i jest na wyciągnięcie ręki: dom, ulica, podwórko, przedszkole, miasto itp. Rozbudzenie u niego poczucia więzi z rodziną, najbliższym otoczeniem jest podstawa oraz celem tworzenia się w późniejszym okresie rozwoju szerszej więzi z narodem polskim. Jest drogą poszanowania własnego dziedzictwa i szacunku do dorobku kultury regionu. Celem programu jest rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową oraz budzenie zainteresowania niedostrzeżonymi lub nieznanymi urokami własnego region, a także wspieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie.

Program ,,Bliżej przedszkola'' przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 5 lat oraz ich rodziców. Dotyczy on działań, które mają na celu wzmacnianie więzi rodzinnych, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu przedszkola. Poprzez zastosowanie różnorodnych form współpracy: pedagogizację, udział w uroczystościach, kultywowaniu tradycji rodzinnych, udział w zajęciach otwartych i warsztatach stwarzamy rodzicom możliwość udziału w partnerskich relacjach między rodzicami, a przedszkolem w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci. Struktura programu jest czytelna i umożliwia elastyczną, twórczą i efektywną pracę wszystkich zainteresowanych stron: rodziców, dzieci oraz nauczycieli. Programu ,,Bliżej przedszkola'' wpłynie na wzrost bezpieczeństwa dziecka, będzie sprzyjał wszechstronnej edukacji małego dziecka, a przede wszystkim pomoże w osiągnięciu wspólnego celu - jakim jest dobro dziecka.

Program ,,Odkryj i poznaj tajemnice przyrody'' przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych. Ma za zadanie rozbudzić w dziecku zainteresowanie światem przyrody i wytworzyć właściwy do niego stosunek. Zapoznać z różnorodnością świata roślin i zwierząt. Ważna role odgrywa tutaj nauczyciel, który powinien stworzyć każdemu dziecku dobre warunki do eksperymentowania zarówno z przyrodą ożywioną, jak i nieożywioną. Wszystkie te składniki mają pomóc dziecku w poznawaniu i rozumieniu otaczającego nas świata. Mają na celu rozbudzenie ogromnej wrażliwości ekologicznej. Nauczą dziecko otwartości na świat, samodzielności, kreatywności oraz rozwiną postawę twórczą. Dziecko poprzez kontakt z przyrodą nauczy się dokładnego jej obserwowania za pomocą kilku zmysłów, dokonywania właściwych spostrzeżeń i uogólnień.

Program "Promocji Zdrowia"przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych, a także nauczycieli, rodziców i pozostałych pracowników przedszkola. Ma on za zadanie promować zdrowie w holistycznym jego znaczeniu: w sferze fizycznej jak i psychicznej. Poprzez realizacje tego programu dzieci zdobęda wiedzę o zdrowiu, będą kształtować umiejętności i postawy wychowania zdrowotnego. Głownym zadaniem dotyczącym promocji zdrowia jest dla nas zapenienie takich warunków, by dziecko nabyło umiejetności zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia oraz tworzenie atmosfery poszanowania zdrowia własnego i inyych osób.

Program "Mamo,Tato wolę wodę"- od 1 listopada 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku nasze przedszkole . bierze udział w 7. edycji programu edukacyjnego „Mamo, Tato, wolę wodę. Od samego początku program prowadzony jest przez Żywiec Zdrój przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka.Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Realizację z działań programu będziemy prezentować na naszej stronie internetowej.

Metody , które wykorzystujemy w naszej pracy wychowawczo - dydaktycznej:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
  • Metoda zadań twórczych R. Labana, A. M. Kniessów, C. Orffa
  • Pedagogika zabawy
  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
  • Metoda Kinezjologii edukacyjnej P. Denisona
  • Wprowadzenie dziecka w świat pisma wg Ireny Majchrzak
  • Metoda czytania globalnego G. Domana
  • Metoda Dziamskiej edukacja przez ruch
  • Metoda uczenia się przez zmysły

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: