Formy i sposoby współpracy z rodzicami:

• zebrania grupowe;

• zebrania z Radą Rodziców;

• Dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola;

• konsultacje indywidualne;

• prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci;

• organizacja zajęć i dni otwartych dla rodziców;

• organizacja szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców;

• informowanie rodziców o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej;

• włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak:  pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, jasełka, dzień rodziny, Święto pieczonego ziemniaka, andrzejki;

• udział w akcjach charytatywnych, kampaniach;

• konkursy dla dzieci i rodziców;

• angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup;

• systematyczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci;

• wycieczka na zakończenie edukacji przedszkolnej.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: