rekrut

Konkursy

Wyniki międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno - przyrodniczego „EKO - obrońca przyrody”

Wyniki międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno - przyrodniczego „EKO - obrońca przyrody” organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

Wszystkim uczestnikom  i opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
Wpłynęło 9 prac. 

 

kategoria 3-4 latki:
 
I miejsce: Natalia Mrozik 4 lata- Motylki PM3
II miejsce: Andrzej Domagała 4lata- Motylki PM6
III  miejsce:   Filip Szulczyński – 3 latek Kotki PM4 
udział: Kornelia Dyczko 3 lata Pszczółki PM3; Fabian Winsztal 4 lata- Biedronki PM3
 
kategoria 5-6 latki:
 
I miejsce: Jazienicka 5 lat PM2 grupa III
II miejsce: Natalia Kałmuczak 6 lat – Smerfy PM3
III  miejsce: Kłapkowski 6 lat Gumisie PM3
udział:    Sara Brzozowska 5 lat Krasnoludki PM3

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU " MOJA RODZINA ŻYJE ZDROWO"

Wszystkie prace , które wpłynęły na konkurs były przemyślane i  zgodne z tematyka ale jury jak to bywa w konkursach musiało wyłonić zwycięzców.  I tak:

I miejsce zajęła Malwina Żmijewska z rodziną.

II miejsce zajęła Nadia Pilarczyk z rodziną

III miejsce  przypadło Hani Dusza z rodziną.

Ponadto jury wyróżniły trzy prace należące do:  Agatki Dorosławskiej z rodziną, Kamila Nalewajskiego z rodziną  oraz Nadii Buras z rodziną. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Nagrody oraz dyplomy zostaną dostarczone w najbliższym czasie.

„ KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W POLKOWICACH
MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ PRZEDSZKOLA Z CAŁEJ POLSKI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
PT. „ KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”

CELE KONKURSU:

·       Zasadniczym celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia w szerokim ujęciu:
 - dbanie o swoje bezpieczeństwo w przedszkolu, w domu, w miejscach publicznych,
 - kształtowanie i utrwalanie nawyków zdrowego odżywiania się,
- promowanie kultury fizycznej i sportu,
- rozwijanie swoich zainteresowań i pasji,
- aktywne spędzanie czasu wolnego.

 • kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

ORGANIZATOR KONKURSU:

·       Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Skrzetuskiego 37
59 - 101 Polkowice
pm3.polkowice.pl     

WARUNKI UCZESTNICTWA,
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

·       Temat prac konkursowych brzmi: „KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”.

·       Konkurs skierowany jest do  dzieci 5 - 6 letnich.

·       Praca konkursowa ma być pracą plastyczną płaską wykonaną w dowolnej technice
i w formacie A3.

·       Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora. 

Przedszkole Miejskie nr.3
ul Skrzetuskiego 37
59 -100 Polkowice

·       Termin dostarczania prac konkursowych do dnia:  6 listopada 2020 r.

·       Każdy z uczestników (dziecko) może przekazać tylko jedną pracę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

·       Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
-  pracę konkursową, odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem
   lub uszkodzeniem w czasie transportu,
-  wypełniony i podpisany formularz "Zgody opiekuna prawnego pracy
   na przetwarzanie i publikację danych osobowych", który stanowi Załącznik nr 1
   do Regulaminu,
-  imię i nazwisko autora, wiek, pełną nazwę (adres, telefon, e-mail) i pieczątkę
   placówki, w której praca została wykonana,
- imię i nazwisko opiekuna autora pracy.

·       Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność Organizatora.

·       Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane przedmiotom trzecim.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY:

·       Laureatów konkursu wyłoni Jury powołane przez Organizatora.

·        Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, samodzielność, oryginalność i pomysłowość.

·        Nagrody będą przyznane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

·        Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród – wyróżnień.

·        Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

·        Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola
i stronie internetowej Bliżej Przedszkola.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

·       Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na jej prezentację w formie wystawy i na stronie internetowej Organizatora.

·       Organizator zastrzega sobie prawo do:
     - nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac,
     - możliwości  wystawienia prac w instytucjach użyteczności publicznej.

·       Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Dziura pod nr tel. 76/749-88-60.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie
i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy
w związku z udziałem w konkursie „KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”
we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.

--------------                          --------------------

Miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis opiekuna prawnego

                                                                                          autora pracy

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkolny konkurs plastyczny "Moja ulubiona postać z bajki"

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu są nauczyciele: Marlena Kardyś i Teresa Jędrzejczyk

II. CELE KONKURSU

 • rozwijanie  umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci;
 • pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka;
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs skierowany jest do wychowanków z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach;
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu;
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub może być to praca przestrzenna,
 • Prace plastyczne powinny posiadać metryczkę zawierająca: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, nazwę grupy;

IV. TERMINARZ KONKURSU

 • Pracę należy złożyć do 15 maja 2020r. poprzez wysłanie zdjęcia pracy do organizatorów konkursu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do nauczycielek poszczególnych grup

V. OCENA I NAGRODY

 • O wynikach konkursu zadecyduje trzyosobowe jury.
 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

- 3-4 lata

- 5-6 lat

 • Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac biorąc pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, technikę, różnorodność użytych materiałów, pomysłowość, wiek autora, estetykę wykonania.
 • Dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe, dla pozostałych uczestników dyplomy za udział w konkursie z upominkiem, które zostaną rozdane po powrocie do przedszkoli.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem zgody autora pracy na jej publiczną prezentację oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów konkursu.

 

 

„EKO POMYSŁY, ABY ŚWIAT BYŁ CZYSTY”

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału
on-line

w "MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE EKOLOGICZNO-PLASTYCZNYM
PT.  „EKO POMYSŁY, ABY ŚWIAT BYŁ CZYSTY”


ORGANIZATOR KONKURSU:

Przedszkole Miejskie nr3

ul. Skrzetuskiego 37

59 - 101 Polkowice

www.pm3.polkowice.pl 

 1. Cele konkursu:

·         Propagowanie nawyków i zachowań proekologicznych

·         Rozwijanie pomysłowości, kreatywności i wyobraźni


      2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

·         Adresatem konkursu są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych z terenu miasta Polkowice.

·         W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 5-6 lat.

·         Prace plastyczne powinny być wykonane w formie płaskiej w formacie A4 
techniką dowolną.

·         Każdy z uczestników (dziecko) może przekazać tylko jedną pracę.
Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

·         Termin dostarczenia prac do organizatora w nieprzekraczalnym terminie
do  30 kwietnia 2020 r.

·         Prace konkursowe należy przesyłać e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 

-  Imię i nazwisko autora, wiek, nazwę grupy, pełną nazwę  placówki do której uczęszcza dziecko.

- Imię i nazwisko nauczyciela grupy.

 

·         Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom, przechodzą
na własność organizatora.

 

  3.  KRYTERIA OCENY:

·         Laureatów konkursu wyłoni Jury powołane przez Organizatora.

·         Komisja oceniać będzie prace pod względem:
            - samodzielności wykonania pracy
            - nawiązania do celów i tematyki konkursu
            - pomysłowości, oryginalności
            - estetyki pracy

·        Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

 

  4. NAGRODY:

·         Przewidziano 3 nagrody główne oraz 2 wyróżnienia .

·         Każdy uczestnik otrzyma dyplom i  drobny upominek.

·         Nagrody i dyplomy zostaną rozdane po powrocie do przedszkoli.

    5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

·         Oświadczam, iż przesłanie pracy na niniejszy konkurs oznacza równocześnie wyrażenie zgody na uczestnictwo oraz publikacje prac na stronach internetowych szkoły wraz z ogłoszeniem wyników konkursu.

·         Administratorem Państwa danych osobowych i Państwa dzieci jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 570 170 107 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu i wzięcie w nim udziału, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osobowy, której dane dotyczą. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do Państw trzecich. Mają Państwo prawo do usunięcia danych w dowolnym momencie, wycofania niniejszej zgody, sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia zadań związanych z realizacją konkursu oraz jego rozliczeniem. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w niniejszym konkursie.

    5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

·         Organizator zastrzega sobie prawo do:
     - Nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac.

 

Dodatkowych informacji udzielają organizatorki konkursu Monika Musielak, Marzenna Karasińska, Agnieszka Dziura  pod nr tel. 691738071.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Podkategorie

Regulamin Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Brzechwolandia”

I Organizator: Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

II Cele:

·         popularyzacja twórczości Jana Brzechwy,

·         zainteresowanie dzieci poezją,

·         rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci,

·         kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

·         prezentacja umiejętności dzieci,

·         uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,

·         przełamywanie strachu występowania przed publicznością,

·         promowanie utalentowanych dzieci

 

III Zasady:

1)      Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat.

2)       Komisję konkursową powołuje organizator. Decyzja komisji jest niepodważalna.

3)      Jury oceniać będzie recytatorów w jednej kategorii wiekowej.

4)      Uczestnicy przygotowują interpretację jednego wybranego wiersza Jana Brzechwy.

5)      Zgłoszenia uczestników dokonują przedszkola poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia ( załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami rodziców/ opiekunów prawnych

( załącznik nr 2) do 19 marca 2020 r.

6)      Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.

7)      Konkurs odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 r. o godzinie 9:30 w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Polkowicach w sali Krasnoludków.

8)      Jury oceniając prezentację uczestników będzie uwzględniać przede wszystkim wrażliwość emocjonalną dziecka, formę prezentacji, zgodność z tematem, wyrazistość mowy oraz ogólny wyraz artystyczny (naturalność, pomysłowe przebranie
 i osobowość sceniczną).

9)      Jury przyzna 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział oraz drobny upominek.

10)  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród obędzie się po wszystkich występach dzieci.

 

 

IV Uwagi organizatorów:

1)      Organizator zastrzega sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji konkursowych oraz ich obróbki, powielania i rozpowszechniania.

2)      Wszystkie kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

3)      Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Dane do kontaktu: Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Skrzetuskiego 37, Tel. 76 749 88 60

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Dziura, Jowita Małachowska, Karolina Adamczyk

 

ZAŁĄCZNIK  1

IMIE I NAZWISKO UCZESTNIKA, WIEK, OPIEKUN ARTYSTYCZNY

TYTUŁ WIERSZA

PLACÓWKA,

NR KONTAKTOWY

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

·

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie
i publikację danych osobowych dziecka

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka -uczestnika Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Brzechwolandia” organizowanego przez Przedszkole Miejskie  nr 3 w Polkowicach .

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.

­­--------------                          --------------------

Miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis opiekuna prawnego

                                                                                          uczestnika konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Statystyka odwiedzin: Dziś 21 | Wczoraj 133 | Ten tydzień 2560 | Ten miesiąc 5666 | Razem 297629

 

Nasi przyjaciele

____________________________________