rekrut

Aktualności

Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich

 

            Dzieci sześcioletnie w Polsce biorą udział w obowiązkowych zajęciach wychowania przedszkolnego, których celem jest przygotowanie sześciolatków do wejścia w środowisko szkolne, do podjęcia obowiązku nauki w szkole. Dla wielu dzieci rozpoczęcie nauki w szkole i nowe wymagania związane z obowiązkami, narzuconym środowiskiem, wysiłkiem poznawczym i złożonością życia społecznego w grupie stanowią znaczną trudność. Badania wykazują, że pierwsze doświadczenia szkolne mają duży wpływ na późniejsze postawy dziecka wobec pracy i własnej osoby oraz na stosunek do osiągnięć i poziom aspiracji.

Szkoła jest środowiskiem odmiennym od dotychczas znanych sześciolatkowi. Wymaga od niego przystosowania się do nowego trybu życia, określonego przez systematyczne zajęcia, do odmiennego niż domowe, narzuconego środowiska fizycznego i nauczenia się pracy w grupie rówieśników pod kierunkiem dorosłego. W szkole dziecko musi wykazać się odpornością na wysiłek fizyczny, na stresy związane z ocenianiem i rywalizacją, nauczyć się respektowania ustalonych reguł zachowania.¹

Należy pamiętać, że na gotowość szkolną dzieci składają się osiągnięcia rozwojowe, rozpatrywane

w strefie: fizycznej, społecznej, emocjonalnej i poznawczej.

1.W zakresie obszaru fizycznego rozwoju dziecka:

– Samoobsługa

– Duża motoryka

– Mała motoryka

2.W zakresie obszaru emocjonalnego rozwoju dziecka:

– Przeżywanie i rozumienie emocji

– Samodzielność, odporność emocjonalna

– Umiejętność rozstawania się z opiekunem

3.W zakresie obszaru społecznego rozwoju dziecka:

– Stosunek do rówieśników i dorosłych

– Stosunek do norm i zasad zachowania

4.W zakresie poznawczego rozwoju dziecka:

– Wiedza ogólna

– Rozwój mowy

– Spostrzeganie, pamięć, uwaga

– Gotowość do nauki czytania

– Gotowość do nauki pisania

– Umiejętności matematyczne

– Ekspresja – Gotowość do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Poniżej w tabeli przedstawiono umiejętności dzieci 6 letnich jakie powinny osiągnąć pod koniec roku, trzeba jednak zaznaczyć, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Dlatego nie należy stresować się tym, że pewnych umiejętności dziecko jeszcze nie posiada. Niewątpliwie już po kilku kolejnych miesiącach spędzonych w placówce przedszkolnej nie będzie miało problemu z takimi czynnościami.

Obszar z podstawy programowej

Umiejętności dziecka sześcioletniego na koniec roku szkolnego

FIZYCZNY

- samodzielnie korzysta z toalety

- poprawnie myje i wyciera ręce oraz twarz

- samodzielnie myje zęby

- potrafi ubrać się i rozebrać; zapina guziki, zasuwa zamek

- posługuje się sztućcami oraz nakrywa do stołu i sprząta po posiłku

- potrafi sygnalizować swoje potrzeby w różnych sytuacjach (potrzebę zabawy, odpoczynku, pragnienie, głód)

- biega swobodnie i do celu

- skacze na jednej/dwóch nogach, utrzymuje równowagę przynajmniej trzy podskoki

- przeskakuje przez przeszkodę

- utrzymuje równowagę stojąc na jednej nodze

- przechodzi stopa za stopą wzdłuż wyznaczonej linii

- rzuca/kopie piłkę

- używa prawidłowego chwytu narzędzia oraz stosuje odpowiedni nacisk podczas rysowania, kreślenia i prób pisania

- sprawnie sprząta zabawki i przybory po zakończonej zabawie

- sprawnie konstruuje, majsterkuje, buduje z różnorodnych materiałów: lepi, wycina, rysuje, maluje

EMOCJONALNY

- panuje nad swoimi emocjami, przeżywa je w sposób akceptowalny dla innych

- adekwatnie do sytuacji reaguje na smutek, płacz, radość osób z otoczenia

- dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia życzliwość i troskę w stosunku do świata przyrody

- radzi sobie samodzielnie w różnych sytuacjach

- podejmuje samodzielne decyzje dotyczące jego działań, wyborów

- stara się pokonywać napotkane trudności

- bez lęku rozstaje się z rodzicami/opiekunami; rozumie, że opiekunowie wrócą, akceptuje czas rozstania

SPOŁECZNY

- z szacunkiem odnosi się do rówieśników w czasie wspólnych działań

- z szacunkiem odnosi się do dorosłych, słucha i wykonuje polecenia

- współdziała z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku

- nawiązuje relacje, współdziała z dorosłymi

- przestrzega ustalonych norm i reguł zachowania oraz zawartych umów

- uczestniczy we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela

- używa zwrotów grzecznościowych, odpowiednio zachowuje się w różnych sytuacjach

POZNAWCZY

- podaje swoje imię i nazwisko; zna swój adres zamieszkania; wie ile ma lat

- wymienia osoby z najbliższej rodziny, podaje ich imiona

- wie, jakie zawody wykonują jego rodzice, czym się zajmują

- wie, w jakim państwie mieszka, zna nazwę stolicy Polski, rozpoznaje godło i flagę Polski

- wymienia nazwy dni tygodnia i pór roku

- zna i nazywa: zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; wybrane zwierzęta hodowane przez człowieka; wybrane zwierzęta dziko żyjące

- wie jak bezpiecznie poruszać się po ulicy

- odróżnia elementy świata fikcyjnego od świata rzeczywistego

- buduje wypowiedzi poprawne gramatycznie i logicznie

- poprawnie artykułuje wszystkie głoski; mówi płynnie i odpowiednio głośno

- uważnie słucha innych i odpowiada na pytania

- formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach

- klasyfikuje przedmioty wg zauważonej reguły

- określa położenie przedmiotów w przestrzeni według podanych kryteriów, posługuje się pojęciami: na, pod, obok, w

- recytuje krótkie wierszyki, rymowanki, wyliczanki

- układa historyjkę obrazkową

- układa obrazek z części

- wymienia elementy zauważone na ilustracji, odnajduje różnice na ilustracjach

- koncentruje się na wykonywanym zadaniu

- wytrwale pracuje i doprowadza prace do końca

- interesuje się książkami; z uwagą słucha opowiadań, baśni i innych form literackich

- dzieli zdania na wyrazy, a wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej (np. dom, kot, las, noga, koza, waga, fotel, mleko, telefon)

- zna litery i podejmuje próby czytania

- interesuje się pisaniem, podejmuje samodzielne próby kreślenia znanych liter i cyfr z wykorzystaniem różnorodnych form i przyborów (np. zapisuje swoje imię, swobodnie kreśli/rysuje/zapisuje wybrane litery, cyfry)

- rysuje szlaczki oraz rysuje po śladach; odwzorowuje kształty poznanych liter

-rozróżnia stronę lewą i prawą: podnosi podaną rękę, dotyka podanego kolana, ucha, oka

- ustala położenie obiektów w stosunku do innych obiektów; czy rysuje na kartce z ilustracją pokoju elementy zgodnie z poleceniem N.: piłkę obok łóżka, kwiaty na stole, kota pod szafą

- liczy na konkretach oraz wyznacza wynik dodawania i odejmowania

- określa równoliczność lub nierównoliczność dwóch zbiorów poprzez samodzielne ich przeliczanie

- posługuje się liczebnikami porządkowymi

- odczytuje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10

- rozróżnia podstawowe figury geometryczne

- wie, na czym polega pomiar długości przedmiotów, mierzy długość przedmiotów np. stopa za stopą – mierzy, np. odległości od okna do drzwi za pomocą kroków; długości stolika za pomocą dłoni; długości linii narysowanej kredą na podłodze za pomocą stóp

- rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach i posługuje się nimi w zabawie

- improwizuje ruchem i gestem, porusza się przy muzyce, tańczy, reaguje na sygnały

- zna i śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego

- rozumie proste polecenia kierowane do niego w nauczanym języku i stosuje się do nich

- używa wybranych zwrotów i wyrazów, śpiewa w grupie poznane piosenki, powtarza proste rymowanki i wierszyki w nauczanym języku

Tab.1 Opracowano na podstawie e-przewodnika metodycznego Diagnoza dojrzałości szkolnej. Biela A. WSiP 5

Celem obserwacji gotowości dzieci do edukacji szkolnej jest określenie przez nauczyciela stopnia gotowości szkolnej dziecka dla poszczególnych typów umiejętności i zachowań. Informacja o stopniu gotowości szkolnej jest ważna dla rodziców i nauczycieli przy podejmowaniu decyzji dotyczących edukacji dziecka, a przekazana nauczycielom w szkole ułatwi im zaplanowanie pracy z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych dziecka.²

Rodzic, który ma wątpliwości w odniesieniu do dojrzałości szkolnej swojego dziecka powinien zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie opinii specjalistów może wnioskować
o odroczenie rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego.

 

Bibliografia:

1.     Frydrychowicz A., Koźniewska E., Matuszewski A., Zwierzyńska E. Skala Gotowości Szkolnej, Warszawa 2006

2.     Biela A. Diagnoza dojrzałości szkolnej, Warszawa 2018

 

 

 

OPRACOWAŁA:    Aneta Jędrasik

                                                                                                                      Marzenna Karasińska

16.04.2021 - piątek

1.      Posłuchajcie zagadek, mamy nadzieję, że dacie sobie z nimi radę i wszystkie odgadniecie. (załącznik nagranie).

 

2.      Zachęcamy do zrobienia wspólnie z rodzicem zająca- „dmuchajki”.

 Do jej przygotowania potrzebujecie tylko rękawiczki, jednorazowego kubeczka, słomki i gumki recepturki – zajączek powstał bez użycia kleju. Na początku odwracamy gumową rękawiczkę na lewą stronę i zawiązujemy supeł na środkowym palcu oraz związujemy kciuk z najmniejszym paluszkiem.

 

Rękawiczkę odwracamy na prawą stronę, tak by supełki znalazły się w środku. Częściowo wkładamy rękawiczkę na swoją rękę i rysujemy markerem oczy i pyszczek zajączka.

 

 

Przystępujemy do przygotowania drugiego elementu zabawki – kubeczka. Ostrymi nożyczkami robimy niewielką dziurkę tuż przy dnie  kubeczka. W otwór wkładamy słomkę. Dziurkę można również zrobić przy pomocy długopisu.