INSTYTUCJE POMOCOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY POLKOWICE

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Targowa 1, tel. 76/ 746-15-70

Zakres działań:

 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom
 • udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • udzielanie specjalistycznego wsparcia i pomocy rodzicom i nauczycielom związanym z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 2, tel. 76/ 724-67-00

Zakres działań:

 • świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
 • dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. św Sebastiana 1A, tel. 76/ 729-92-33

Zakres działań:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań ustawowych udziela pomocy:

 • osobom wymagającym wsparcia pedagogicznego, prawnego, psychologicznego w ramach interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego.
 • dziecku, poprzez:
 • umieszczanie dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • usamodzielnianie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
 • wsparcie finansowe.
 • ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.
 • osobom niepełnosprawnym.
 • uchodźcom.
 • cudzoziemcom.
 • repatriantom.

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnychul. Kard. B. Kominka 7, tel. 76/ 746-08-60

Zakres działań:

Świadczenia zdrowotne w poradni zdrowia psychicznego PCUZ obejmują:

 • diagnozę i konsultacje psychologiczne
 • terapię farmakologiczną
 • terapię psychoterapeutyczną
 • orzecznictwo lekarskie

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Lipowa 1 pok. 103 dyżur: czwartek 12.00 – 14.00, tel. 76/ 724-95-68

Zakres działań:

 • przyjmowanie wniosków dotyczących leczenia odwykowego,
 • kierowanie spraw do sądu, prokuratury, policji i innych instytucji,
 • udzielanie pomocy rodzinom nadużywającym alkoholu,
 • diagnozowanie w zakresie leczenia odwykowego oraz kierowaniem do lekarza
 • biegły w zakresie uzależnienia od alkoholu,
 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Lipowa 2 czynne: 8.00 – 15.00, tel. 76/ 724-67-11

Zakres działań:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 1.  Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Polkowicachul. Plac Kościelny 2, tel. 76/ 745-85-85

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Utraty okołoporodowe
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy
 • schronienie całodobowe (płatne 15 zł/osoba)
 1. Straż Miejska, ul. Targowa 11, tel. 76/ 746-40-23
 2. Komenda Powiatowa Policji w Polkowicachtel. 997
 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicachtel. 998
 4. Pogotowie Ratunkowetel. 999
 5. Ogólnopolski telefon alarmowytel. 112
 6. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia’’tel. 801-120-002
 7. Ogólnopolski Telefon Zaufania, tel. 800-199-990

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: