rekrutacja 2019d 2020

Regulaminy

KONKURS PLASTYCZNY PT. " KRAJOBRAZY CZTERECH PÓR ROKU"

 

KONKURS PLASTYCZNY PT.

"  KRAJOBRAZY CZTERECH PÓR ROKU"

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

I. ORGANIZATOR KONKURSU: Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

II. CELE KONKURSU:

  - propagowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci

- kształtowanie postaw ekologicznych

- rozwijanie zainteresowań przyrodą , jej pięknem i różnorodnością

- wykorzystanie własnej inwencji twórczej

III. UCZESTNICY:

Konkurs jest organizowany w dwóch  kategoriach wiekowych:

1. Dzieci 3 - 4 – letnie.

2. Dzieci 5- 6  – letnie.

IV. TEMATYKA KONKURSU:

Stworzenie pracy plastycznej na temat:" Krajobrazy  czterech pór roku"

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

·       Wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem

·       Praca musi być wykonana przez jedno dziecko

·       Forma pracy – płaska, technika – dowolna, format pracy – A4

·       Pracę należy opatrzyć opisem umieszczonym na odwrocie w  prawym dolnym rogu, zawierającym: imię, nazwisko i wiek dziecka, nazwę oddziału lub przedszkola, adres i tel. przedszkola.

Należy nadesłać nie więcej niż cztery  prace  z każdej placówki . W przypadku przedszkola więcej niż 8 oddziałowego prac może być dwa razy więcej.

 Do pracy należy dołączyć oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1)

VI. TERMINY:

Prace należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach  do 12.04.2019 roku .

VII. KRYTERIA OCENY PRAC:

-zgodność prac z tematyką i celami konkursu,

- walory estetyczne,

- samodzielność wykonania pracy.

Oceny prac dokona jury powołane przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe.

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Finał konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu: 26 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30  w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Polkowicach

Organizatorzy powiadomią laureatów telefonicznie lub e-mailem o wynikach konkursu.

IX. NAGRODY:

W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane 3 główne miejsca. Każdy uczestnik otrzyma dyplom i upominek. 

Regulamin  konkursu znajduje się na stronie internetowej Przedszkola  pod adresem: www.pm3.polkowice.pl

Wszelkich informacji udzielają organizatorzy  konkursu:

Monika Musielak tel. 661403739  , Marzenna  Karasińska tel.  609143295

 

 

 

 

……………………………………………………….

Pieczątka placówki

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO

PT. „ KRAJOBRAZY CZTERECH PÓR ROKU”

 

Pełna nazwa placówki…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres placówki ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon placówki ………………………………………………, e-mail placówki ………………………………………………………

 

Imię i nazwisko autora pracy ………………………………………………………………………………………………………………

Wiek ………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki regulaminu uczestnictwa w Konkursu plastycznego pt. „ Krajobrazy czterech pór roku” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach.

 

 

…………………………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego   

  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO

informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach, ul. Skrzetuskiego 37, 59-100 Polkowice

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.       Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji konkursu plastycznego pt. „Krajobrazy czterech pór roku’

4.      Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji konkursu.

5.      Dane osobowe mogą być przekazane sponsorom imprezy.

6.      Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.      Podanie danych osobowych dobrowolne, z zaznaczeniem iż ich nie podanie, może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie

8.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9.      Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

KONKURS LITERACKI PT. „OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”

KONKURS LITERACKI

PT. „OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”

 

 1. ORGANIZATOR:

 

·         PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W POLKOWICACH

 

 1. CEL KONKURSU:

 

 • Promocja czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych
 • Zachęcanie dzieci i rodziców do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

 

 

3.    GŁÓWNE ZASADY KONKURSU:

 

·         Konkurs ma zasięg przedszkolny i adresowany jest do dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 i ich rodzin

·         Prace musza być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich .

·         Każda Rodzina może napisać i złożyć tylko jedną pracę.

·         Tematem pracy jest napisanie opowiadania  " Opowieść wigilijna”

·         Objętość prac – do trzech  stron wydruku komputerowego o formacie A4 lub do 6 stron w formacie A5.

·         Praca może być ilustrowana własnoręcznie wykonanymi ilustracjami .

·         Pracę należy podpisać- imię, nazwisko dziecka z zaznaczeniem z kim napisało opowiadanie (mama, tata, siostra itp.) , wiek dziecka oraz nazwę grupy do której uczęszcza dziecko.

 

 1. JURY OCENIAĆ BĘDZIE:

.

·         Poziom warsztatu wykonawczego.

·         Wkład dziecka w pisanie i ilustrowanie opowiadania .

·         Zgodność ilustracji z treścią opowiadania .

 

Decyzja jury jest ostateczna .  

 

5.    NAGRODY:

 

·         Każda Rodzina otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie

·         Nagrody rzeczowe dla autorów wyróżnionych prac.

 

      6.TERMINY:

 

                            Prace należy składać do 14.12.2016 r. u nauczycielek poszczególnych grup.

 

       7. UWAGI KONCOWE:

 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na :

 - przeniesienie na Organizatora prawa własności złożonych prac,

 - przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz wykorzystanie jego wizerunku w zakresie dotyczącym konkursu.

 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „JA JESTEM STĄD”

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY  KONKURS PLASTYCZNY

 

„JA JESTEM STĄD”

 

 

 

1. Organizator:    Przedszkole Miejskie nr 3, Monika, Fabjanowska, Jowita Małachowska,

 

2. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 3 – 4 lat.

 

3. Cele konkursu:

 

- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej;

 

-umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi w celu wyrażania swoich spostrzeżeń i obserwacji

 

4. Warunki uczestnictwa:
- technika: dowolna, format prac – A3, praca płaska
- z jednej grupy można dostarczyć 1 prace

 

5. Kryteria oceny prac:

 

- samodzielność,

 

- zgodność z tematem,

 

- oryginalność,

 

6. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy, nazwa placówki)

 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.

 

8. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

 

9. Termin nadsyłania/składania prac: do 18.10.2018r.

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu:  25.10.2018 r.

 

11.  Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora, z nadesłanych prac wyłonione zostaną nagrody za I-III miejsce, każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział

  

 

 

REGULAMIN KONKURSU „ JESIENNY STROIK”

REGULAMIN KONKURSU „ JESIENNY STROIK”

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców i Dzieci do udziału

w konkursie pt. „ Jesienny stroik”

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach.

Osoby odpowiedzialne: Monika Musielak, Marzenna Karasińska, Agnieszka Dziura.

 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie jesiennego stroika.

3. Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci.
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • zacieśnianie więzi rodzinnej poprzez wspólne wykonanie pracy.

4. Warunku udziału w konkursie :

 • konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z przedszkola oraz ich rodziców.
 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy pt. „ Jesienny stroik”
 • Technika wykonania pracy : praca przestrzenna na dowolnie wybranym materiale.
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko dziecka; wiek, grupa przedszkolna.
 • Konkurs trwa od 19.10.- 26.10.2018 r
 • Prace należy dostarczyć do 26.10.2018 r  do wychowawców grup.
 • Informacje o wynikach zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.
 • Dla uczestników konkursu przewidziano  dyplomy i nagrody.
 • Jury oceni prace pod kątem walorów estetycznych, wyobraźni przestrzennej, doboru materiałów.
 • Wykonane prace zostaną zaprezentowane na wystawie przedszkolnej.
 • Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora.

 

POWODZENIA

Statystyka odwiedzin: Dziś 272 | Wczoraj 284 | Ten tydzień 1204 | Ten miesiąc 7599 | Razem 98187

 

Nasi przyjaciele

____________________________________