rekrut

Regulaminy

Zabawa fotograficzna, "TROPICIELE WIOSNY",

Już po raz trzeci zapraszamy dzieci i rodziców do zabawy fotograficznej, "TROPICIELE WIOSNY", która polega na wykonaniu zdjęcia "ZWIASTUNÓW WIOSNY" zaobserwowanych podczasWaszych wiosennych spacerów i wycieczek w naszym mieście lub okolicach.

 

 

Celem zabawy jest zainteresowanie dzieci światem przyrody oraz zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku naturalnym.

 

Fotografie prosimy przesyłać na pocztę e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 25 kwietnia 2021 r.


Każdy uczestnik otrzyma drobny upominek.

Osoby odpowiedzialne: Marzenna Karasińska, Agnieszka Dziura i Katarzyna Runewicz

 

Zapraszamy do zabawy!!!

Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno - ekologicznego pt: „EKO-obrońca przyrody”

1. Organizator konkursu

Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

 

2. Data i miejsce

Termin dostarczenia prac: 16.04.2021 r.

Wyniki: 23.04.2021 r.

 

3. Cele konkursu

·       poszerzanie świadomości ekologicznej, wyrabianie nawyków dbałości o środowisko oraz czystość i ład najbliższego otoczenia

·       rozbudzanie wyobraźni i fantazji

·       rozwijanie zdolności plastycznych

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie

·       Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna (płaska) przedstawiająca wykreowaną postać- bohatera stojącego na straży porządku i czystości.

·       Wyboru techniki plastycznej dokonuje sam uczestnik. Dopuszczalna jest technika łączona. (format A4). Nie dopuszczone jest użycie gotowych elementów.

·       Prace plastyczne „EKO-obrońca przyrody” powinny być wykonane przez dzieci samodzielnie pod okiem nauczyciela.

·       Każda placówka może przesłać po jednej pracy z każdej grupy przedszkolnej.

·       Każda praca powinna zawierać metryczkę: Imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa przedszkola oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik 1).

·       Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac konkursowych na stronie internetowej przedszkola.

·       Zdjęcie bądź skan pracy plastycznej oraz podpisaną zgodę rodziców/opiekunów należy przesłać na adres mailowy koordynatorów konkursu w terminie do 16.04.2021r. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

ü  Aneta Jędrasik email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ü  Anna Mrozik email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5. Przebieg i organizacja konkursu

·       Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach

·       Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu:

ü  Aneta Jędrasik tel. 509 953 339 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ü  Anna Mrozik tel. 723 677 743 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

6. Oceny i nagrody

·       Oceny prac dokona Komisja Konkursowa

·       Konkurs będzie rozstrzygany w 2 kategoriach wiekowych:

ü  3 – 4 latki

ü  5 – 6 latki

·       Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie wymienionych kryteriów:

- pomysłowość,

- samodzielność wykonania

- wrażenia estetyczne,

- spełnienie podanych wytycznych,

- nawiązanie do tematu

·       Autorzy 3 najlepszych prac (I, II, III miejsce) w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy, otrzymają pamiątkowy dyplom.

 

7. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem 76 300 01 40 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu i rozdania nagród, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z organizacją konkursu, z uwzględnieniem ewentualnego okresu roszczeń. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie

i publikację danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w konkursie „EKO-obrońca przyrody” we wszelkich ogłoszeniach i

 

informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.

 

 

----------------------------------                                                            ---------------------------------

Miejscowość, data                                                                            Czytelny podpis opiekuna

prawnego autora pracy

Regulamin międzygrupowego konkursu plastycznego pt. „Dbam o zdrowie”

1. Organizator konkursu

Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

 

2. Data i miejsce

Termin dostarczenia prac: 16.04.2021 r.

Wyniki: 21.04.2021 r.

 

3. Cele konkursu

·       propagowanie wśród dzieci wszelkich działań sprzyjających zachowaniu organizmu w dobrym zdrowiu

·       promocja zdrowego stylu życia

·       rozwijanie czynnych postaw prozdrowotnych

·       rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej

·       rozwijanie umiejętności projektowania własnych przeżyć i doświadczeń w różnych technikach plastycznych

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie

·       Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna (płaska) przedstawiająca wizję dziecka dotyczącą tematyki konkursu

·       Wyboru techniki plastycznej dokonuje sam uczestnik. Dopuszczalna jest technika łączona. (format A4). Nie dopuszczone jest użycie gotowych elementów.

·       Prace plastyczne „Dbam o zdrowie” powinny być wykonane przez dzieci samodzielnie pod okiem nauczyciela.

·       Każda grupa przedszkolna może dostarczyć po dwie prace.

·       Każda praca powinna zawierać metryczkę: Imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa grupy oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik 1).

·       Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac konkursowych na stronie internetowej przedszkola.

·       Prace plastyczne oraz podpisaną zgodę rodziców/opiekunów należy dostarczyć do koordynatorów konkursu w terminie do 16.04.2021r. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

5. Przebieg i organizacja konkursu

·       Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach

·       Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu:

ü  Aneta Jędrasik tel. 509 953 339

ü  Anna Mrozik tel. 723 677 743

ü  Teresa Jędrzejczyk tel. 699 818 179

 

6. Oceny i nagrody

·       Oceny prac dokona Komisja Konkursowa

·       Konkurs będzie rozstrzygany w 2 kategoriach wiekowych:

ü  3 – 4 latki

ü  5 – 6 latki

 

·       Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie wymienionych kryteriów:

- pomysłowość,

- samodzielność wykonania

- wrażenia estetyczne,

- spełnienie podanych wytycznych,

- nawiązanie do tematu

·       Autorzy 3 najlepszych prac (I, II, III miejsce) w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy, otrzymają pamiątkowy dyplom

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie

i publikację danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w konkursie „Dbam o zdrowie” we wszelkich ogłoszeniach i

 

informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie

 

oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.

 

 

----------------------------------                                                            ---------------------------------

Miejscowość, data                                                                            Czytelny podpis opiekuna

prawnego autora pracy

Miedzyprzedszkolny konkurs plastyczny, pt. "Sport to zdrowie"

Regulamin konkursu:

1.     Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach zaprasza dzieci 3-6 letnie do udziału w konkursie plastycznym.

 

2.     Celem konkursu jest:

- kształtowanie postawy prozdrowotnej
- zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia

- nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

 

3.     Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych

·       3-4 latki

·       5-6 latki

 

4.     Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki prozdrowotnej, pt. "Sport to zdrowie". Format pracy: A3.

 

5.     Każde przedszkole może przesłać maksymalnie dwie prace z każdej grupy wiekowej.

 

6.     Kryteria oceny prac:

- zgodność pracy z tematem
- samodzielność wykonania pracy
- złożoność (stosowane techniki, pracochłonność pracy)

- kreatywność;

 

 

7.     Prace powinny być opatrzone:

·       czytelnym imieniem i nazwiskiem dziecka

·       grupą, do której uczęszcza

·       adresem placówki

·       czytelnym imieniem i nazwiskiem opiekuna

8.     Najciekawsze prace przedszkole wyróżni w następujący sposób:

·       Nagrody w każdej grupie wiekowej za I, II i III miejsce oraz wyróżnienie

·       Każde z dzieci dostanie dyplom uczestnictwa w konkursie.

 

9.     Termin nadesłania prac upływa 16.04.2021r. O wynikach konkursu poinformujemy na oficjalnej stronie naszego przedszkola.

 

10.  Prace prosimy przesłać lub przekazać na adres:

 

Przedszkole Miejskie nr 3

ul. Jana Skrzetuskiego 37

59-100 Polkowice

 

11.  Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów

 

12.  Przedszkole nie zwraca nadesłanych prac.

 

13.  Przesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych dziecka oraz opiekuna.

Przedszkole zgłaszające pracę zobowiązane jest do przekazania regulaminu konkursu wraz z klauzulą informacyjną rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, których pracę zostaną zgłoszone do konkursu na podstawie art. 14 RODO.

 

14.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem 76 300 01 40 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu i rozdania nagród, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z organizacją konkursu, z uwzględnieniem ewentualnego okresu roszczeń. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie.

 

15.   Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu: Angelina Bury, Katarzyna Runewicz, Marta Leńczuk

 

Kontakt tel.: 785227086 - A. Bury
Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„ KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W POLKOWICACH
MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ PRZEDSZKOLA Z CAŁEJ POLSKI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
PT. „ KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”

CELE KONKURSU:

·       Zasadniczym celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia w szerokim ujęciu:
 - dbanie o swoje bezpieczeństwo w przedszkolu, w domu, w miejscach publicznych,
 - kształtowanie i utrwalanie nawyków zdrowego odżywiania się,
- promowanie kultury fizycznej i sportu,
- rozwijanie swoich zainteresowań i pasji,
- aktywne spędzanie czasu wolnego.

  • kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

ORGANIZATOR KONKURSU:

·       Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Skrzetuskiego 37
59 - 101 Polkowice
pm3.polkowice.pl     

WARUNKI UCZESTNICTWA,
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

·       Temat prac konkursowych brzmi: „KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”.

·       Konkurs skierowany jest do  dzieci 5 - 6 letnich.

·       Praca konkursowa ma być pracą plastyczną płaską wykonaną w dowolnej technice
i w formacie A3.

·       Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora. 

Przedszkole Miejskie nr.3
ul Skrzetuskiego 37
59 -100 Polkowice

·       Termin dostarczania prac konkursowych do dnia:  6 listopada 2020 r.

·       Każdy z uczestników (dziecko) może przekazać tylko jedną pracę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

·       Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
-  pracę konkursową, odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem
   lub uszkodzeniem w czasie transportu,
-  wypełniony i podpisany formularz "Zgody opiekuna prawnego pracy
   na przetwarzanie i publikację danych osobowych", który stanowi Załącznik nr 1
   do Regulaminu,
-  imię i nazwisko autora, wiek, pełną nazwę (adres, telefon, e-mail) i pieczątkę
   placówki, w której praca została wykonana,
- imię i nazwisko opiekuna autora pracy.

·       Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność Organizatora.

·       Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane przedmiotom trzecim.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY:

·       Laureatów konkursu wyłoni Jury powołane przez Organizatora.

·        Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, samodzielność, oryginalność i pomysłowość.

·        Nagrody będą przyznane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

·        Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród – wyróżnień.

·        Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

·        Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola
i stronie internetowej Bliżej Przedszkola.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

·       Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na jej prezentację w formie wystawy i na stronie internetowej Organizatora.

·       Organizator zastrzega sobie prawo do:
     - nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac,
     - możliwości  wystawienia prac w instytucjach użyteczności publicznej.

·       Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Dziura pod nr tel. 76/749-88-60.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie
i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy
w związku z udziałem w konkursie „KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”
we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.

--------------                          --------------------

Miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis opiekuna prawnego

                                                                                          autora pracy

 

 

 

 

 

 

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 205 | Wczoraj 239 | Ten tydzień 205 | Ten miesiąc 6160 | Razem 289319

 

Nasi przyjaciele

____________________________________