rekrut

Regulaminy

„ KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W POLKOWICACH
MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ PRZEDSZKOLA Z CAŁEJ POLSKI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
PT. „ KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”

CELE KONKURSU:

·       Zasadniczym celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia w szerokim ujęciu:
 - dbanie o swoje bezpieczeństwo w przedszkolu, w domu, w miejscach publicznych,
 - kształtowanie i utrwalanie nawyków zdrowego odżywiania się,
- promowanie kultury fizycznej i sportu,
- rozwijanie swoich zainteresowań i pasji,
- aktywne spędzanie czasu wolnego.

  • kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.

ORGANIZATOR KONKURSU:

·       Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Skrzetuskiego 37
59 - 101 Polkowice
pm3.polkowice.pl     

WARUNKI UCZESTNICTWA,
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

·       Temat prac konkursowych brzmi: „KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”.

·       Konkurs skierowany jest do  dzieci 5 - 6 letnich.

·       Praca konkursowa ma być pracą plastyczną płaską wykonaną w dowolnej technice
i w formacie A3.

·       Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora. 

Przedszkole Miejskie nr.3
ul Skrzetuskiego 37
59 -100 Polkowice

·       Termin dostarczania prac konkursowych do dnia:  6 listopada 2020 r.

·       Każdy z uczestników (dziecko) może przekazać tylko jedną pracę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

·       Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
-  pracę konkursową, odpowiednio zabezpieczoną przed zniszczeniem
   lub uszkodzeniem w czasie transportu,
-  wypełniony i podpisany formularz "Zgody opiekuna prawnego pracy
   na przetwarzanie i publikację danych osobowych", który stanowi Załącznik nr 1
   do Regulaminu,
-  imię i nazwisko autora, wiek, pełną nazwę (adres, telefon, e-mail) i pieczątkę
   placówki, w której praca została wykonana,
- imię i nazwisko opiekuna autora pracy.

·       Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność Organizatora.

·       Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane przedmiotom trzecim.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY:

·       Laureatów konkursu wyłoni Jury powołane przez Organizatora.

·        Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, samodzielność, oryginalność i pomysłowość.

·        Nagrody będą przyznane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

·        Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród – wyróżnień.

·        Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

·        Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola
i stronie internetowej Bliżej Przedszkola.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

·       Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na jej prezentację w formie wystawy i na stronie internetowej Organizatora.

·       Organizator zastrzega sobie prawo do:
     - nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac,
     - możliwości  wystawienia prac w instytucjach użyteczności publicznej.

·       Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Dziura pod nr tel. 76/749-88-60.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie
i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy
w związku z udziałem w konkursie „KODEKS ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA”
we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.

--------------                          --------------------

Miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis opiekuna prawnego

                                                                                          autora pracy

 

 

 

 

 

 

 

MOJA GRA MATEMATYCZNA

Regulamin konkursu plastycznego

„Moja gra matematyczna

 

 

Cele konkursu

• promowanie gier planszowych,
• rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci,
• kształtowanie pojęć matematycznych, umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi       porządkowymi, umiejętności kodowania,
• zaprezentowanie talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie ich osobowości i odporności emocjonalnej,                                             
• wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne podejmowanie aktywności twórczej.

 

Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

2. Prace konkursowe należy przesłać w terminie od 18.05.2020 r. do 28.05.2020 r.

3. Temat pracy konkursowej brzmi: „Moja gra matematyczna”.

4. Technika wykonania prac jest dowolna, format również dowolny.

5. Konkurs adresowany jest do dzieci ze wszystkich grup wiekowych z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach

6. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

·         3-4 latki

·         5-6 latki

 

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Praca konkursowa powinna być pracą plastyczną, wykonaną solidnie przy użyciu wszelkiego rodzaju materiałów plastycznych, ale nie tylko.

2. Musi zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję, planszę oraz pionki do gry.

3. Wielkość i forma wykonania pracy jest dowolna.
4. Każda gra zgłoszona w konkursie może być pracą wykonaną z pomocą osób dorosłych.

5. Należy zrobić zdjęcie gry oraz instrukcji i wysłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Anna Mrozik), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Aneta Jędrasik), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Karolina Adamczyk).
6. Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.

7. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka z imieniem i nazwiskiem dziecka, nazwą grupy, do której uczęszcza oraz wiek dziecka.

8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych.

 

Wyniki konkursu

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów trzech pierwszych miejsc konkursu w każdej kategorii wiekowej, każda wykonana praca zostanie nagrodzona.

2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka wykonania, przejrzystość zasad gry, wartość

matematyczna, zachowanie funkcji i cech gry planszowej.

4. Laureaci miejsc otrzymają upominek po powrocie do przedszkola

5. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej.

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 3
w Polkowicach- pm3.polkowice.pl

8. Wszystkie prace będzie można obejrzeć na naszej stronie internetowej.

9. Prosimy o zachowanie swoich prac. Po powrocie do przedszkola zorganizujemy wystawę pokonkursową.
10.  Wykonane gry pozostaną w naszym przedszkolu i posłużą dzieciom do zabawy.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO informujemy że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.       Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji konkursu.

4.       Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji konkursu i rozliczeń z nim związanych.

5.  Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia oraz do odbiorów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.     Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.       Podanie danych osobowych dobrowolne, lecz niepodanie skutkować będzie odmową udziału w konkursie.

8.       Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9.       Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Postanowienia końcowe

1.  Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków.

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem zgody autora pracy na jej publiczną prezentację oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów konkursu.

 

Koordynatorzy
A. Mrozik

T. Jędrzejczyk

K. Adamczyk

A. Jędrasik

 

"Brzechwolandia'

Regulamin Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Brzechwolandia”

I Organizator: Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

II Cele:

·         popularyzacja twórczości Jana Brzechwy,

·         zainteresowanie dzieci poezją,

·         rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci,

·         kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

·         prezentacja umiejętności dzieci,

·         uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,

·         przełamywanie strachu występowania przed publicznością,

·         promowanie utalentowanych dzieci

 

III Zasady:

1)      Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat.

2)       Komisję konkursową powołuje organizator. Decyzja komisji jest niepodważalna.

3)      Jury oceniać będzie recytatorów w jednej kategorii wiekowej.

4)      Uczestnicy przygotowują interpretację jednego wybranego wiersza Jana Brzechwy.

5)      Zgłoszenia uczestników dokonują przedszkola poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia ( załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami rodziców/ opiekunów prawnych

( załącznik nr 2) do 19 marca 2020 r.

6)      Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.

7)      Konkurs odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 r. o godzinie 9:30 w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Polkowicach w sali Krasnoludków.

8)      Jury oceniając prezentację uczestników będzie uwzględniać przede wszystkim wrażliwość emocjonalną dziecka, formę prezentacji, zgodność z tematem, wyrazistość mowy oraz ogólny wyraz artystyczny (naturalność, pomysłowe przebranie
 i osobowość sceniczną).

9)      Jury przyzna 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział oraz drobny upominek.

10)  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród obędzie się po wszystkich występach dzieci.

 

 

IV Uwagi organizatorów:

1)      Organizator zastrzega sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji konkursowych oraz ich obróbki, powielania i rozpowszechniania.

2)      Wszystkie kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

3)      Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Dane do kontaktu: Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Skrzetuskiego 37, Tel. 76 749 88 60

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Dziura, Jowita Małachowska, Karolina Adamczyk

 

ZAŁĄCZNIK  1

IMIE I NAZWISKO UCZESTNIKA, WIEK, OPIEKUN ARTYSTYCZNY

TYTUŁ WIERSZA

PLACÓWKA,

NR KONTAKTOWY

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

·

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie
i publikację danych osobowych dziecka

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka -uczestnika Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Brzechwolandia” organizowanego przez Przedszkole Miejskie  nr 3 w Polkowicach .

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.

­­--------------                          --------------------

Miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis opiekuna prawnego

                                                                                          uczestnika konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Bajkowe pisanki

Regulamin Konkursu Wielkanocnego

Pisanki – wielkanocne kolorowanki dla dzieci – do druku | Pisanka ...„ Bajkowe Pisanki”

 

§ 1 Cele konkursu

1. Rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych.

2. Pobudzanie wyobraźni konstrukcyjnej.

3. Przedstawienie dzieciom tematu Świąt Wielkanocnych.

4. Integracja dzieci i rodziców.

 

§ 2 Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole nr 3 w Polkowicach

2. Konkurs rozpoczyna się 03.04.2020 i trwać będzie do 08. 04.2020.

3. Temat pracy konkursowej brzmi: „Bajkowe pisanki”.

4. W konkursie mogą brać udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych z Przedszkola nr 3 w Polkowicach

5. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

·         3-4 latki

·         5-6 latki

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1.      Praca konkursowa ma być pracą plastyczną, wykonaną solidnie przy użyciu wszelkiego rodzaju materiałów plastycznych, ale nie tylko. Praca płaska. Do wykonania pisanki można zastosować różnego rodzaju materiały plastyczne tj: tektura, karton, papier szary, papier kolorowy, bibuła, artykuły dekoracyjne itd. w zależności od koncepcji jaką będzie wykonana pisanka. Wielkość i forma pracy dowolna.

2. Prace przekazane na konkurs powinny być wykonane samodzielnie lub wspólnie z rodzicami. Należy zrobić zdjęcie i wysłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Anna Mrozik), lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub wysłać do wychowawców grup do 8.04.2020r.

3. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

4. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka z imieniem i nazwiskiem dziecka nazwą grupy, do której uczęszcza.

§ 4 Wyniki konkursu

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu, każda wykonana praca zostanie nagrodzona.

2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, użycie odpowiednich materiałów, różnego rodzaju forma, estetyka.

3. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej.

4. . Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5 Uwagi końcowe

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola nr 3 w Polkowicach

2. Wszystkie prace będzie można obejrzeć na naszej stronie.

 

Organizatorzy:

Anna Mrozik

Aneta Jędrasik

Marlena Kardyś

"Polska-moja ojczyzna"

Dziękujemy za duże zainteresowanie konkursem "Polska-moja ojczyzna". Wpłynęło 93 prac. Wyniki zostaną podane na naszej stronie przedszkola do 15.11.2019r. i na stronie Bliżej Przedszkola

Statystyka odwiedzin: Dziś 58 | Wczoraj 37 | Ten tydzień 1978 | Ten miesiąc 4383 | Razem 277576

 

Nasi przyjaciele

____________________________________