rekrut

Regulaminy

MOJA GRA MATEMATYCZNA

Regulamin konkursu plastycznego

„Moja gra matematyczna

 

 

Cele konkursu

• promowanie gier planszowych,
• rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci,
• kształtowanie pojęć matematycznych, umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi       porządkowymi, umiejętności kodowania,
• zaprezentowanie talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie ich osobowości i odporności emocjonalnej,                                             
• wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne podejmowanie aktywności twórczej.

 

Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

2. Prace konkursowe należy przesłać w terminie od 18.05.2020 r. do 28.05.2020 r.

3. Temat pracy konkursowej brzmi: „Moja gra matematyczna”.

4. Technika wykonania prac jest dowolna, format również dowolny.

5. Konkurs adresowany jest do dzieci ze wszystkich grup wiekowych z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach

6. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

·         3-4 latki

·         5-6 latki

 

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Praca konkursowa powinna być pracą plastyczną, wykonaną solidnie przy użyciu wszelkiego rodzaju materiałów plastycznych, ale nie tylko.

2. Musi zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję, planszę oraz pionki do gry.

3. Wielkość i forma wykonania pracy jest dowolna.
4. Każda gra zgłoszona w konkursie może być pracą wykonaną z pomocą osób dorosłych.

5. Należy zrobić zdjęcie gry oraz instrukcji i wysłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Anna Mrozik), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Aneta Jędrasik), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Karolina Adamczyk).
6. Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.

7. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka z imieniem i nazwiskiem dziecka, nazwą grupy, do której uczęszcza oraz wiek dziecka.

8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych.

 

Wyniki konkursu

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów trzech pierwszych miejsc konkursu w każdej kategorii wiekowej, każda wykonana praca zostanie nagrodzona.

2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka wykonania, przejrzystość zasad gry, wartość

matematyczna, zachowanie funkcji i cech gry planszowej.

4. Laureaci miejsc otrzymają upominek po powrocie do przedszkola

5. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej.

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 3
w Polkowicach- pm3.polkowice.pl

8. Wszystkie prace będzie można obejrzeć na naszej stronie internetowej.

9. Prosimy o zachowanie swoich prac. Po powrocie do przedszkola zorganizujemy wystawę pokonkursową.
10.  Wykonane gry pozostaną w naszym przedszkolu i posłużą dzieciom do zabawy.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO informujemy że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.       Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji konkursu.

4.       Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji konkursu i rozliczeń z nim związanych.

5.  Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia oraz do odbiorów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.     Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.       Podanie danych osobowych dobrowolne, lecz niepodanie skutkować będzie odmową udziału w konkursie.

8.       Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9.       Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Postanowienia końcowe

1.  Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków.

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem zgody autora pracy na jej publiczną prezentację oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów konkursu.

 

Koordynatorzy
A. Mrozik

T. Jędrzejczyk

K. Adamczyk

A. Jędrasik

 

Bajkowe pisanki

Regulamin Konkursu Wielkanocnego

Pisanki – wielkanocne kolorowanki dla dzieci – do druku | Pisanka ...„ Bajkowe Pisanki”

 

§ 1 Cele konkursu

1. Rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych.

2. Pobudzanie wyobraźni konstrukcyjnej.

3. Przedstawienie dzieciom tematu Świąt Wielkanocnych.

4. Integracja dzieci i rodziców.

 

§ 2 Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole nr 3 w Polkowicach

2. Konkurs rozpoczyna się 03.04.2020 i trwać będzie do 08. 04.2020.

3. Temat pracy konkursowej brzmi: „Bajkowe pisanki”.

4. W konkursie mogą brać udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych z Przedszkola nr 3 w Polkowicach

5. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

·         3-4 latki

·         5-6 latki

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1.      Praca konkursowa ma być pracą plastyczną, wykonaną solidnie przy użyciu wszelkiego rodzaju materiałów plastycznych, ale nie tylko. Praca płaska. Do wykonania pisanki można zastosować różnego rodzaju materiały plastyczne tj: tektura, karton, papier szary, papier kolorowy, bibuła, artykuły dekoracyjne itd. w zależności od koncepcji jaką będzie wykonana pisanka. Wielkość i forma pracy dowolna.

2. Prace przekazane na konkurs powinny być wykonane samodzielnie lub wspólnie z rodzicami. Należy zrobić zdjęcie i wysłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Anna Mrozik), lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub wysłać do wychowawców grup do 8.04.2020r.

3. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

4. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka z imieniem i nazwiskiem dziecka nazwą grupy, do której uczęszcza.

§ 4 Wyniki konkursu

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu, każda wykonana praca zostanie nagrodzona.

2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, użycie odpowiednich materiałów, różnego rodzaju forma, estetyka.

3. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej.

4. . Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5 Uwagi końcowe

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola nr 3 w Polkowicach

2. Wszystkie prace będzie można obejrzeć na naszej stronie.

 

Organizatorzy:

Anna Mrozik

Aneta Jędrasik

Marlena Kardyś

"Polska-moja ojczyzna"

Dziękujemy za duże zainteresowanie konkursem "Polska-moja ojczyzna". Wpłynęło 93 prac. Wyniki zostaną podane na naszej stronie przedszkola do 15.11.2019r. i na stronie Bliżej Przedszkola

"Brzechwolandia'

Regulamin Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Brzechwolandia”

I Organizator: Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

II Cele:

·         popularyzacja twórczości Jana Brzechwy,

·         zainteresowanie dzieci poezją,

·         rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci,

·         kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

·         prezentacja umiejętności dzieci,

·         uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,

·         przełamywanie strachu występowania przed publicznością,

·         promowanie utalentowanych dzieci

 

III Zasady:

1)      Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat.

2)       Komisję konkursową powołuje organizator. Decyzja komisji jest niepodważalna.

3)      Jury oceniać będzie recytatorów w jednej kategorii wiekowej.

4)      Uczestnicy przygotowują interpretację jednego wybranego wiersza Jana Brzechwy.

5)      Zgłoszenia uczestników dokonują przedszkola poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia ( załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami rodziców/ opiekunów prawnych

( załącznik nr 2) do 19 marca 2020 r.

6)      Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.

7)      Konkurs odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 r. o godzinie 9:30 w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Polkowicach w sali Krasnoludków.

8)      Jury oceniając prezentację uczestników będzie uwzględniać przede wszystkim wrażliwość emocjonalną dziecka, formę prezentacji, zgodność z tematem, wyrazistość mowy oraz ogólny wyraz artystyczny (naturalność, pomysłowe przebranie
 i osobowość sceniczną).

9)      Jury przyzna 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział oraz drobny upominek.

10)  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród obędzie się po wszystkich występach dzieci.

 

 

IV Uwagi organizatorów:

1)      Organizator zastrzega sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji konkursowych oraz ich obróbki, powielania i rozpowszechniania.

2)      Wszystkie kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

3)      Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Dane do kontaktu: Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Skrzetuskiego 37, Tel. 76 749 88 60

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Dziura, Jowita Małachowska, Karolina Adamczyk

 

ZAŁĄCZNIK  1

IMIE I NAZWISKO UCZESTNIKA, WIEK, OPIEKUN ARTYSTYCZNY

TYTUŁ WIERSZA

PLACÓWKA,

NR KONTAKTOWY

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

·

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie
i publikację danych osobowych dziecka

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka -uczestnika Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Brzechwolandia” organizowanego przez Przedszkole Miejskie  nr 3 w Polkowicach .

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.

­­--------------                          --------------------

Miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis opiekuna prawnego

                                                                                          uczestnika konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „JA JESTEM STĄD”

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY  KONKURS PLASTYCZNY

 

„JA JESTEM STĄD”

 

 

 

1. Organizator:    Przedszkole Miejskie nr 3, Monika, Fabjanowska, Jowita Małachowska,

 

2. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 3 – 4 lat.

 

3. Cele konkursu:

 

- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej;

 

-umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi w celu wyrażania swoich spostrzeżeń i obserwacji

 

4. Warunki uczestnictwa:
- technika: dowolna, format prac – A3, praca płaska
- z jednej grupy można dostarczyć 1 prace

 

5. Kryteria oceny prac:

 

- samodzielność,

 

- zgodność z tematem,

 

- oryginalność,

 

6. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy, nazwa placówki)

 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.

 

8. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

 

9. Termin nadsyłania/składania prac: do 18.10.2018r.

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu:  25.10.2018 r.

 

11.  Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora, z nadesłanych prac wyłonione zostaną nagrody za I-III miejsce, każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział

  

 

 

Statystyka odwiedzin: Dziś 246 | Wczoraj 1373 | Ten tydzień 3428 | Ten miesiąc 22549 | Razem 209534

 

Nasi przyjaciele

____________________________________