rekrut

Konkursy

Przedszkolny konkurs plastyczny "Moja ulubiona postać z bajki"

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu są nauczyciele: Marlena Kardyś i Teresa Jędrzejczyk

II. CELE KONKURSU

 • rozwijanie  umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci;
 • pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka;
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs skierowany jest do wychowanków z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach;
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu;
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub może być to praca przestrzenna,
 • Prace plastyczne powinny posiadać metryczkę zawierająca: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, nazwę grupy;

IV. TERMINARZ KONKURSU

 • Pracę należy złożyć do 15 maja 2020r. poprzez wysłanie zdjęcia pracy do organizatorów konkursu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do nauczycielek poszczególnych grup

V. OCENA I NAGRODY

 • O wynikach konkursu zadecyduje trzyosobowe jury.
 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

- 3-4 lata

- 5-6 lat

 • Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac biorąc pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, technikę, różnorodność użytych materiałów, pomysłowość, wiek autora, estetykę wykonania.
 • Dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe, dla pozostałych uczestników dyplomy za udział w konkursie z upominkiem, które zostaną rozdane po powrocie do przedszkoli.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem zgody autora pracy na jej publiczną prezentację oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów konkursu.

 

 

„EKO POMYSŁY, ABY ŚWIAT BYŁ CZYSTY”

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału
on-line

w "MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE EKOLOGICZNO-PLASTYCZNYM
PT.  „EKO POMYSŁY, ABY ŚWIAT BYŁ CZYSTY”


ORGANIZATOR KONKURSU:

Przedszkole Miejskie nr3

ul. Skrzetuskiego 37

59 - 101 Polkowice

www.pm3.polkowice.pl 

 1. Cele konkursu:

·         Propagowanie nawyków i zachowań proekologicznych

·         Rozwijanie pomysłowości, kreatywności i wyobraźni


      2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

·         Adresatem konkursu są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych z terenu miasta Polkowice.

·         W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 5-6 lat.

·         Prace plastyczne powinny być wykonane w formie płaskiej w formacie A4 
techniką dowolną.

·         Każdy z uczestników (dziecko) może przekazać tylko jedną pracę.
Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

·         Termin dostarczenia prac do organizatora w nieprzekraczalnym terminie
do  30 kwietnia 2020 r.

·         Prace konkursowe należy przesyłać e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 

-  Imię i nazwisko autora, wiek, nazwę grupy, pełną nazwę  placówki do której uczęszcza dziecko.

- Imię i nazwisko nauczyciela grupy.

 

·         Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom, przechodzą
na własność organizatora.

 

  3.  KRYTERIA OCENY:

·         Laureatów konkursu wyłoni Jury powołane przez Organizatora.

·         Komisja oceniać będzie prace pod względem:
            - samodzielności wykonania pracy
            - nawiązania do celów i tematyki konkursu
            - pomysłowości, oryginalności
            - estetyki pracy

·        Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

 

  4. NAGRODY:

·         Przewidziano 3 nagrody główne oraz 2 wyróżnienia .

·         Każdy uczestnik otrzyma dyplom i  drobny upominek.

·         Nagrody i dyplomy zostaną rozdane po powrocie do przedszkoli.

    5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

·         Oświadczam, iż przesłanie pracy na niniejszy konkurs oznacza równocześnie wyrażenie zgody na uczestnictwo oraz publikacje prac na stronach internetowych szkoły wraz z ogłoszeniem wyników konkursu.

·         Administratorem Państwa danych osobowych i Państwa dzieci jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 570 170 107 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu i wzięcie w nim udziału, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osobowy, której dane dotyczą. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do Państw trzecich. Mają Państwo prawo do usunięcia danych w dowolnym momencie, wycofania niniejszej zgody, sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia zadań związanych z realizacją konkursu oraz jego rozliczeniem. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w niniejszym konkursie.

    5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

·         Organizator zastrzega sobie prawo do:
     - Nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac.

 

Dodatkowych informacji udzielają organizatorki konkursu Monika Musielak, Marzenna Karasińska, Agnieszka Dziura  pod nr tel. 691738071.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Wyniki konkursu "Bajkowe Pisanki"

Wyniki  konkursu plastycznego „Bajkowa Pisanka” organizowanego
przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

Wszystkim uczestnikom  i opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
Wpłynęło 19 prac. Dyplomy dla uczestników konkursu zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

 

Wyniki:

 

 Kategoria: 3-4 latki

 

1.      Zuzanna Zendran - Pszczółki

2.      Michał Kozieł - Motylki

3.      Ala Wernik – Motylki

 

Udział:

Antoni Rymanowski - Pszczółki

Julia Żelem - Pszczółki

 

Kategoria: 5-6 latki

 

1.      Ola Majchrowska – Smerfy

2.      Jasiu Sobieraj –Gumisie

3.      Kalina Domino- Krasnoludki

 

Wyróżnienie: Kamil Nalewajski – Biedronki

 

Udział:

Antoś Zober - Gumisie

Bartek Janecki – Smerfy

Borys Kolato - Krasnoludki

Maks Kolato - Krasnoludki

Hania Dusza - Biedronki

Kacper Pupczyk - Krasnoludki

Maja Tarnowska - Krasnoludki

Natalia Kałmuczak - Krasnoludki

Wojciech Buszyńczak – Smerfy

Gabrysia Gil - Smerfy

KONKURS LITERACKI "OPOWIEŚĆ WIGILIJNA"

Na konkurs literacki pt. '"Opowieść wigilijna " wpłynęło 13 prac. Bezstronne jury ze Szkoły Podstawowej nr 1 wyłoniło 3  laureatów i jedną pracę wyróżniło.  I tak I miejsce Zuzanna Szczygieł z rodziną , II miejsce Bartosz Janecki z rodziną, III miejsce Amelka Kulińska z rodziną  oraz wyróżnienie zdobył Maciej Szlegel z mamą.  Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

KONKURS RODZINNY PT. "CUDA Z DYNI"

 

 

 

 

 

26.10.2016 r zostal rozstrzygniety konkurs rodzinny pt. „ Cuda z dyni”. Wszystkie prace wykazały się pomysłowością i zaangażowaniem dlatego jury :w składzie p. Małgorzata Wacińska, p. dyrektor Halina Felisiak oraz p. Dorotka Gardyza , miało trudne zadanie do wykonania. Pod uwagę wzięto pomysłowość i emocje jakie towarzyszą dziecku podczas oglądania powstałego dzieła. I tak I miejsce otrzymała rodzina Bandurowskich, II miejsce rodzina Nowak, III miejsce rodzina Mrozik. II wyróżnienia trafiło do rodzin: Szlegel oraz Kwiatkowskich. Wręczono laureatom nagrody i dyplomy. Wszyscy jednak zostali docenieni drobnym upominkiem i dyplomem. Zapraszamy do brania udziału w kolejnych konkursach.

 

 

 

 

Podkategorie

Regulamin Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Brzechwolandia”

I Organizator: Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach

II Cele:

·         popularyzacja twórczości Jana Brzechwy,

·         zainteresowanie dzieci poezją,

·         rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci,

·         kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,

·         prezentacja umiejętności dzieci,

·         uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,

·         przełamywanie strachu występowania przed publicznością,

·         promowanie utalentowanych dzieci

 

III Zasady:

1)      Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat.

2)       Komisję konkursową powołuje organizator. Decyzja komisji jest niepodważalna.

3)      Jury oceniać będzie recytatorów w jednej kategorii wiekowej.

4)      Uczestnicy przygotowują interpretację jednego wybranego wiersza Jana Brzechwy.

5)      Zgłoszenia uczestników dokonują przedszkola poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia ( załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami rodziców/ opiekunów prawnych

( załącznik nr 2) do 19 marca 2020 r.

6)      Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.

7)      Konkurs odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 r. o godzinie 9:30 w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Polkowicach w sali Krasnoludków.

8)      Jury oceniając prezentację uczestników będzie uwzględniać przede wszystkim wrażliwość emocjonalną dziecka, formę prezentacji, zgodność z tematem, wyrazistość mowy oraz ogólny wyraz artystyczny (naturalność, pomysłowe przebranie
 i osobowość sceniczną).

9)      Jury przyzna 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział oraz drobny upominek.

10)  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród obędzie się po wszystkich występach dzieci.

 

 

IV Uwagi organizatorów:

1)      Organizator zastrzega sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji konkursowych oraz ich obróbki, powielania i rozpowszechniania.

2)      Wszystkie kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

3)      Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Dane do kontaktu: Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Skrzetuskiego 37, Tel. 76 749 88 60

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Dziura, Jowita Małachowska, Karolina Adamczyk

 

ZAŁĄCZNIK  1

IMIE I NAZWISKO UCZESTNIKA, WIEK, OPIEKUN ARTYSTYCZNY

TYTUŁ WIERSZA

PLACÓWKA,

NR KONTAKTOWY

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

·

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie
i publikację danych osobowych dziecka

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka -uczestnika Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Brzechwolandia” organizowanego przez Przedszkole Miejskie  nr 3 w Polkowicach .

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.

­­--------------                          --------------------

Miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis opiekuna prawnego

                                                                                          uczestnika konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Statystyka odwiedzin: Dziś 371 | Wczoraj 746 | Ten tydzień 2840 | Ten miesiąc 8672 | Razem 244296

 

Nasi przyjaciele

____________________________________