rekrut

Koncepcja pracy przedszkola na rok 2019/2020

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3

W POLKOWICACH W OBSZARZE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Koncepcja zatwierdzona została na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 26 sierpnia 2019 r.

ZADANIA FINALNE DO PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

 1. DZIECIĘCA EKSPRESJA WERBALNA – stwarzanie sytuacji edukacyjnych rozwijających ekspresję językową dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą i teatrem.

 

 1. KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH

 

 1. ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH

EDUKACJA DZIECKA

ZADANIA/FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZ.

Osoby wspierające

TERMIN

Uwagi dyrektora w trakcie realizacji przez nauczyciela

 

Wykorzystywanie kącika książki i teatralnego do rozwijania aktywności twórczej dziecka.

nauczycielki grup

cały rok

Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwojowi twórczej aktywności we wszystkich sferach , a w szczególności w sferze rozwoju językowego:

- drama,

- gry ekspresyjne,

- gry dramatyczne,

- teksty odtwórcze,

- żywy teatr,

- teatr samorodny,

- trening twórczego myślenia.

nauczycielki grup

cały rok

Organizowanie zabaw rozwijających zainteresowania dzieci literaturą.

nauczycielki grup

cały rok

Organizowanie zajęć wprowadzających dzieci w świat teatru – prowadzenie teatrzyków z wykorzystaniem pacynek, kukiełek oraz rekwizytów wykonanych wspólnie z dziećmi, np. z warzyw, łyżek, rękawiczek itp.

nauczycielki grup

cały rok

Wykorzystywanie literatury dziecięcej (opowiadania, wiersze, bajki) do organizowania zabaw inscenizowanych.

nauczycielki grup

cały rok

Organizowanie zabaw rozwijających ekspresję werbalną.

nauczycielki grup

cały rok

Udział dzieci w przedstawieniach teatralnych organizowanych przez przedszkole i środowisko lokalne.

cały rok

Udział dzieci w spotkaniach z literaturą dziecięcą organizowanych przez Bibliotekę Publiczną.

nauczycielki grup

wg harmonogramu biblioteki

Założenie „Albumu bajek” – rozwijanie umiejętności odzwierciedlania treści utworów literackich w pracach plastycznych.

nauczycielki grup

cały rok

Organizowanie zajęć rozwijających umiejętność tworzenia własnych książeczek obrazkowych.

nauczycielki

5 i 6 - latków

cały rok

Organizowanie ćwiczeń i zabaw doskonalących płynność ekspresyjną:

- opowiadanie historyjek,

- komponowanie fabuły na podstawie obrazka,

- układanie prostych zagadek,

- nadawanie tytułów pojedynczym obrazkom,

- wyrażanie rysunkiem dalszej fabuły.

nauczycielki grup

cały rok

Organizowanie zabaw i ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu.

nauczycielki grup

cały rok

Organizowanie zabaw i zajęć wzbogacających czynny słownik dziecka.

nauczycielki grup

cały rok

Udział dzieci we wspólnym słuchaniu utworów literatury dziecięcej w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

nauczycielki grup

cały rok

Organizowanie zabaw i zajęć poprawiających emisję głosu i wyrazistość mowy.

nauczycielki grup

cały rok

Aktywny udział dzieci w przeglądzie teatrzyków dziecięcych „Kurtyna”.

nauczycielki grup

Kwiecień/ maj

Udział dzieci w akcjach:

- „Sprzątanie świata”,

- Zbiórka dla schroniska dla zwierząt (2x)

- „Cała Polska czyta dzieciom”,

- zbieramy nakrętki,

- paczka dla Bohatera

- bohaterON

-prosolut – cykliczne akcje

- „Góra grosza”

- przytulisko dla Brata Alberta

nauczycielki grup

M. Musielak.,

A. Bury,

J. Małachowska,

M. Fabjanowska.

Nauczycielki grup

M. Karasińska

M. Musielak

J. Małachowska,

M. Fabjanowska

A. Dziura,

A. Mrozik

M. Kardyś

K. Bojas

 1. Dziura

 

 

 

wrzesień

 

 

I i II semstr

cały rok

 

Słuchanie baśni i bajek w czasie odpoczynku.

nauczycielki grup

cały rok

Łączenie zabaw w teatr inspirowanych baśniami czy bajkami z innymi elementami edukacji, np. matematycznej tj. tworzenie baśniowych gier planszowych.

nauczycielki

5 i 6 - latków

cały rok

 
 
 

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

ZADANIA/FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZ.

Osoby wspierające

TERMIN

Uwagi dyrektora w trakcie realizacji przez nauczyciela

 

Spotkania z autorami bajek i książek dla dzieci. Nauczycielki grup Cały rok

Gromadzenie materiałów, fachowej literatury, czasopism edukacyjnych z zakresu ekspresji językowej dziecka.

nauczycielki grup

cały rok

Realizacja Projektu Edukacji Teatralnej

M. Karasińska

M. Musielak

Cały rok

Systematyczne wzbogacanie kącików książki w nowe pozycje literatury dziecięcej.

nauczycielki grup

cały rok

Systematyczne organizowanie spotkań z książką w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

nauczycielki grup

cały rok

Systematyczne organizowanie zajęć Metodą Dobrego Startu.

nauczycielki grup

cały rok

Systematyczne wprowadzenie metody KorArt - artreterapia

nauczycielki grup

cały rok

Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć i zabaw rozwijających umiejętności językowe i teatralne.

nauczycielki grup

cały rok

Organizacja przedszkolnej „Biblioteki” dla rodziców Nauczycielki grup Cały rok
Organizacja zbiórki książek dla celów charytatywnych A.Dziura, M. Kardyś, A. Mrozik Cały rok
Wystawienie teatrzyku w wykonaniu nauczycieli Nauczycielki grup Cały rok
Organizacja „Tygodnia książki”
 1. Dziura, M. Fabjanowska
marzec
Wystawa pt. „Książki z dzieciństwa”

M. Musielak

M. Karasińska

 
Wystawienie teatrzyku po angielsku dla innych grup

J. Małachowska

A. Bury

 
Organizacja wydarzenia „Dzień dziecka ze sztuką” K. Bojas
J. Małachowska
czerwiec
Organizacja zawodów międzygrupowych „Mądra głowa zna te słowa”

J. Małachowska

A. Bury

K. Bojas

A. Mrozik

Maj
Udział w projektach czytelniczych „Książka (dla) przedszkolaka”, „Przyjaciel (nie ) potrzebnej książki” A.Dziura cały rok

Nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową w celu ułatwienia dzieciom 5 i 6 – letnim startu w szkole.

nauczycielki grup

5 i 6 – Latków

cały rok

Współpraca z rodzicami
Warsztaty z rodzicami wg. pomysłu nauczycielek nauczycielki grup

I półrocze

II półorcze

Organizacja konkursu wiedzy dla rodziców „Znam bajki mojego dziecka”.

M. Karasińska

M. Musielak

Kwiecień - maj

Rodzinny konkurs „Rodzina w komiksie”

M. Kardyś

A. Mrozik

Październik - listopad

Organizacja konkursu rodzinnego „Kukiełki”

 

 1. Dziura, K. Bojas, M. Fabjanowska
Luty - marzec

Zajęcia otwarte dla rodziców

nauczycielki grup

1x w semestrze

Wykonanie teatrzyku dla dzieci w wykonaniu rodziców nauczycielki grup

Czerwiec

Dekoracja choinki w holu przedszkolnym przez rodziców i dzieci ozdobami wykonanymi w domu nauczycielki grup grudzień
Organizacja konkursów

Organizacja międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego „Brzechwolandia”.

J. Małachowska

K. Bojas

A. Dziura

 

Zorganizowanie przedszkolnego konkursu plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki”.

T. Jędrzejczyk

M. Kardyś

kwiecień

Zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „Maska teatralna”.

M. Fabjanowska,

J. Małachowska

A. Bury

 

Zorganizowanie przedszkolnego konkursu plastycznego „Moja gra matematyczna”.

A. Mrozik

T. Jędrzejczyk

K. Bojas

 
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Polska- moja ojczyzna”

A.Dziura

A.Bury

Organizacja Prezentacji Teatralnych dla dzieci 3 – 4 – letnich.

M. Fabjanowska

A. Dziura

J. Małachowska

II półrocze

Zorganizowanie Międzyprzedszkolnej Olimpiady Matematycznej „Mały matematyk” dla dzieci 6 – letnich.

A. Dziura

J. Małachowska

M. Fabjanowska

II półrocze

     
wycieczki

wycieczka do teatru we Wrocławiu

Nauczycielki grup dzieci z grupy mieszanej i 6 - letnich

wrzesień

wycieczka do biblioteki, księgarni

Nauczycielki grup Cały rok
wycieczka do fabryki papieru Nauczycielki grup dzieci 5 i 6 - letnich  
Wycieczka do Stowarzyszenia Historycznego „Victoria” J. Małachowska wrzesień
Wycieczka z okazji Dnia Dziecka
Wycieczka z rodzicami na zakończenie roku szkolnego Nauczycielki grup dzieci z grupy mieszanej i 6 - letnich  
 

 

Organizowanie uroczystości przedszkolnych:

Dzień Przedszkolaka i Dzień Drzewa

Święto Pieczonego Ziemniaka

Powitanie Jesieni

Dzień Pluszowego Misia

Pasowanie na Przedszkolaka

Andrzejki

Dzień Górnika

Mikołajki

Jasełka

Powitanie Zimy

Bal karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka

Walentynki

Powitanie Wiosny

Międzynarodowy dzień książki

Dzień Rodziny – piknik

Powitanie Lata

Pożegnanie Starszaków

 

wrzesień

wrzesień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

grudzień

grudzień

grudzień

styczeń

styczeń

luty

marzec

marzec  

czerwiec

czerwiec

czerwiec

   
   

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

PLAN WDN

ZAGADNIENIA   TEMATYCZNE / FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZ.

Osoby wspierające

TERMIN

Uwagi dyrektora w trakcie realizacji przez nauczyciela

 

Wykorzystywanie zdobytych na szkoleniach wiadomości i umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród nauczycieli.

wszystkie

nauczycielki

cały rok

Warsztaty „Odimienne czytanie wg. I. Majchrzak”

M. Musielak

M. Katasińska

X

Rada szkoleniowa nt: „Bajki terapeutyczne i ich rola w rozwoju dziecka” K. Bojas, A. Bury II pólrocze

Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

wszystkie nauczycielki

cały rok

Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznych.

wszystkie nauczycielki

IX

Opracowanie Kart Indywidualnych Potrzeb Dziecka, prowadzenie i dokumentowanie zajęć dziecka w ramach IPET.

wszystkie

nauczycielki

cały rok

Doskonalenie nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu.

wszystkie nauczycielki

cały rok

 

WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH RODZICÓW

Lp.

 

ZADANIE/ FORMA REALIZACJI

 

 

ODPOWIEDZIALNI/ OSOBY WSPIERAJACE

 

TERMIN   WYKONANIA

 

KOMENTARZ/ uwagi dyrektora w trakcie realizacji zadań przez nauczyciela

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Opracowanie i ustalenie wspólnie z rodzicami form współpracy w nowym roku szkolnym.

Omówienie realizowanych treści programowych i kształtowanie umiejętności.

Systematyczne prowadzenie tablicy informacyjnej dla poszczególnych grup z uwzględnieniem następujących obszarów:

Tematyki cyklicznej na każdy tydzień (1x w miesiącu)

Ogłoszenia (na bieżąco)

Wydarzenia w formie pokazu slajdów.

Zebrania informacyjne z rodzicami 3x w roku lub wg. potrzeb.

Organizacja spotkań dla rodziców np. spotkanie ze stomatologiem, psychologiem.

Organizacja integracyjnych spotkań grupowych według potrzeb.

Organizacja konsultacji dla rodziców.

Organizacja zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych w celu bezstresowej adaptacji do warunków przedszkolnych.

Nauczycielki grup

Nauczycielki grup

Nauczycielki grup

Nauczycielki grup

Nauczycielki grup

Nauczycielki grup

Nauczycielki grupy 3-latków

IX

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

VIII

 

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

ŚRODOWISKO LOKALNE TERMIN
 1. WŁADZE LOKALNE

- zapoznanie z pracą urzędu

- złożenie okolicznościowych życzeń z okazji świąt

- nawiązanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z okazji uroczystości przedszkolnych

 1. POLICJA

- kontrole pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe

- zapraszanie policjantów do przedszkola

- zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta

- pogadanki dotyczące bezpieczeństwa

 1. STRAŻ POŻARNA

- wycieczka do siedziby PS w Polowicach

- przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników placówki

- udział dzieci w konkursach plastycznych

- strażowania

 1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

- pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce

- badania logopedyczne

- badania audiologiczne

- prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki

 

 1. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

- zapraszanie członków ZEiR na spotkania okolicznościowe

- okazjonalne występy dzieci

- wykonywanie upominków

 1. POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH

- współpraca w zakresie dbania o profilaktykę jamy ustnej

- wycieczka do gabinetu lekarskiego

- prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia

- organizowanie wystaw dzieci na terenie przychodni

- udział w akcjach

 

 1. BIBLIOTEKA PUBLICZNA

- udział dzieci w konkursach

- udział dzieci w zajęciach

- włączanie znanych ludzi do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

- wystawa prac w holu biblioteki

- korzystanie z księgozbioru

 1. POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI

- udział dzieci w uroczystościach PCA

- udział dzieci w konkursach organizowanych przez PCA

 1. PLACÓWKI OŚWIATOWE (SZKOŁY, PRZEDSZKOLA)

- udział dzieci w konkursach

- adaptacja dzieci 6 – letnich do warunków szkolnych

- udział dzieci w imprezach i uroczystościach

 

 1. ZAKŁADY PRACY I PUNKTY USŁUGOWE

- wycieczki

- odwiedzanie miejsc pracy rodziców

- zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów

 1. KLUB SPORTOWY „GÓRNIK POLKOWICE” I TKKF

- udział dzieci w organizowanych imprezach sportowych

- spotkania ze sportowcami

- zwiedzanie obiektów sportowych

Cały rok

Wg. własnych ustaleń

Statystyka odwiedzin: Dziś 318 | Wczoraj 546 | Ten tydzień 2524 | Ten miesiąc 1380 | Razem 170369

 

Nasi przyjaciele

____________________________________