rekrut

banerbaner

Aktualności

Procedura bezpiecznego funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Polkowicach w czasie trwania epidemii koronawirusa

Podstawa prawna:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. (oraz z dnia 04.05.2020 r.) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Cel:

 1. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieciom w pierwszej kolejności tych rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.
 2. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy nauczycielom i pracownikom przedszkola.
 1. Działania przygotowujące bezpieczne funkcjonowanie przedszkola w wymiarze od godz. 6.00 do godz. 16.00 – godziny pracy mogą ulec zmianie i będą uzależnione od potrzeb rodziców.

 1. Wielkość sal, w których przebywają dzieci zapewnia co najmniej 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów – zgodnie z tym w każdym funkcjonującym oddziale może być do 12 podopiecznych pozostających pod opieką 1 nauczyciela i 1 pracownika obsługi (w wyjątkowych sytuacjach podyktowanych bieżącą potrzebą, liczba personelu pomocniczego może być zwiększona o kolejnego pracownika przy jednoczesnym utrzymaniu wymogu 4 m² na 1 osobę).
 2. Z sal pobytu dzieci usunięto wszystkie zabawki trudne do dezynfekcji, w tym zabawki pluszowe oraz dywany.
 3. Ogranicza się wstęp do przedszkola dla osób z zewnątrz - w przedszkolu przebywają tylko pracownicy obsługi i administracji,  poszczególni nauczyciele przypisani do danych oddziałów.
 4. W przedszkolu przygotowano odrębne pomieszczenie – gabinet metodyczny, w którym będzie można odizolować osobę z objawami chorobowymi (sala wyposażona jest w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący).
 5. Przy wejściu do przedszkola umieszczono płyn do dezynfekcji z instrukcją dezynfekcji rąk i tabliczką z napisem „Prosimy o dezynfekcję rąk”.
 6. Pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej – maseczki lub przyłbice, rękawiczki, fartuch z długimi rękawami.
 7. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych wywieszone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje, jak dezynfekować ręce.
 8. Pracownicy mają zapewniony sprzęt i środki do utrzymywania porządku i czystości ciągów komunikacyjnych i dezynfekowania powierzchni dotykowych.
 9. Wszystkie powierzchnie, w tym klamki, krzesła, blaty, zabawki podlegają systematycznej dezynfekcji. Przeprowadzone prace porządkowe są odnotowywane w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, karty do monitorowania uzupełniane są własnoręcznym podpisem.
 10. Dzieci będą korzystać z ręczników papierowych jednorazowego użytku lub ręczników łazienkowych podlegające codziennej wymianie na czyste.
 11. Wszelkie prace porządkowe podlegają codziennemu monitoringowi.
 12. Przeszkolono pracowników w zakresie stosowania procedury zapewnienia bezpieczeństwa pod względem reżimu sanitarnego i na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19.
 13. Personel kuchenny nie będzie miał kontaktu z dziećmi oraz personelem opiekującym się podopiecznymi.
 14. Dyrektor w celu szybkiego sposobu komunikacji z rodzicem pozyskał kontaktowe numery telefonów.
 15. Dyrektor uzgadnia, a następnie informuje Sanepid o gotowości otwarcia przedszkola po uzgodnieniu z organem prowadzącym, a także o wszelkich niepokojących zdarzeniach epidemicznych w trakcie funkcjonowania placówki (podejrzenie zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19).

 1. Wytyczne dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

 1. Nauczyciele prowadzą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 2. Nie organizuje się z wychowankami wyjść poza teren placówki, np. spacer do parku.
 3. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola. Na terenie placu zabaw będzie mogła przebywać w danym czasie tylko jedna grupa przedszkolna pod nadzorem nauczycieli i opiekunów. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 4. W razie potrzeby skorzystania z placu zabaw, nauczyciel każdorazowo informuje o tym fakcie danego dnia rano, aby można zdezynfekować sprzęt na placu zabaw (za pomocą opryskiwacza – służby sanitarne, konserwator lub woźna główna).
 5. Nauczyciele systematycznie instruują dzieci nt. zachowania reżimu sanitarnego, w tym mycia rąk, nie dotykania oczu, nosa, twarzy, zasłaniania twarzy podczas kichania, kasłania, zachowania odległości.
 6. Dzieci pod nadzorem i opieką personelu przypisanego do danego oddziału często i regularnie myją ręce zgodnie z instrukcją szczególnie przed jedzeniem, po posiłku, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, po skorzystaniu z toalety.
 7. Przy wspólnym spożywaniu posiłku, należy zachować odstępy przy stoliku (max. 3 dzieci przy 1 stoliku).
 8. Należy co godzinę wietrzyć salę i przy prowadzeniu gimnastyki otwierać szeroko okna.
 9. Należy uważnie obserwować zachowanie dzieci i natychmiast zgłaszać dyrektorowi wszelkie niepokojące zachowania mogące być objawami chorobowymi.
 10. Podczas pobytu w przedszkolu w zaistniałej sytuacji ogranicza się do minimum dodatkowe czynności higieniczne dotychczas stosowane z wychowankami, np. wstrzymuje się mycie zębów.
 11. Nie organizuje się tzw. relaksacji grupowej w przedszkolu - jeśli dziecko będzie potrzebowało odpoczynku, będzie miało taką możliwość indywidualnie w wyznaczonym miejscu z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych, bez przebierania się w piżamę.

 1. Wytyczne dla Rodziców zgłaszających gotowość powrotu dziecka do przedszkola:

 1. Przedszkole jest otwarte od 6.00 – 16.30.
 2. Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola do godziny 8.30
 3. Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. W pierwszej kolejności do przedszkola będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.
 4. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
 5. Dzieci, które ukończyły 4 rok życia w drodze do i z przedszkola powinny być zaopatrzone w maski lub inne formy indywidualnej ochronny nosa i ust.
 6. Dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe.
 7. Opiekunowie w czasie oczekiwania na odbiór dziecka zarówno rano jak i po południu powinni zachować dystans społeczny między sobą oraz w stosunku do pracowników przedszkola min. 2m i oczekiwać na swoje dziecko przed budynkiem przedszkola.
 8. Codziennie przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic powinien zmierzyć temperaturę dziecku, a ponadto wyraża pisemnie zgodę na mierzenie temperatury jego ciała w czasie pobytu dziecka w placówce.
 9. Pomiar temperatury ciała dokonywany jest przed przyjęciem dziecka do przedszkola przez wyznaczonego pracownika – jeśli zauważony jest stan podgorączkowy i wyżej (temperatura ciała równa lub wyższa 37 0C), dziecko nie będzieprzyjęte do placówki.
 10. Dziecko w chwili przybycia do placówki jest odbierane przy wejściu do przedszkola poprzez pracownika w celu ograniczenia liczbyosób wchodzących na teren placówki.
 11. Po odbiorze od opiekuna prawnego dziecko przechodzi z pracownikiem przedszkola na teren szatni, gdzie przy jego pomocy i/lub pod jego nadzorem rozbiera się z okrycia wierzchniego, następnie jest odprowadzane do wyznaczonej grupy przedszkolnej.
 12. Dzieci przebywają w wyznaczonych i stałych salach pod opieką przydzielonego do danego oddziału personelu.
 13. Po czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie ma możliwości korzystania z placu zabaw indywidualnie przez rodziców z dziećmi.
 14. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola wcześniej niż 14:30 po uprzednim poinformowaniu nauczyciela, bądź innego pracownika przedszkola.
 15. Gotowość powrotu dziecka do oddziału rodzic/opiekun prawny zgłasza poprzez wypełnienie Deklaracji, którą należy przesłać na adres e-meil przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 16. Do przedszkola rodzic przyprowadza tylko dziecko zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych.
 17. Rodzic nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli ktoś z domowników przebywa w kwarantannie lub w izolacji.
 18. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko przejawiające objawy chorobowe, a następnie winien skontaktować się z lekarzem.
 19. W celu zminimalizowania zagrożeń dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 20. Rodzic codziennie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny i zwraca uwagę na zasłanianie ust i nosa przy kasłaniu i kichaniu.
 21. Rodzic podaje nauczycielowi numer kontaktowy telefonu w celu szybkiej komunikacji.

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem podopiecznych lub pracowników.

 1. Pracownicy przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy – pozostają w domu. Niezwłocznie kontaktują   się telefonicznie z pracodawcą, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonią pod nr 999 lub 112 i poinformują, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Dyrektor Przedszkola bezzwłocznie podejmuje działania od momentu uzyskania informacji od nauczyciela lub innego pracownika przedszkola o niepokojących objawach u dziecka lub pracownika wskazujących na zarażenie koronawirusem, tj. gorączka, kaszel, duszności, ból brzucha lub wymioty.
 3. Osobę z objawami choroby umieszcza się natychmiast w osobnym pomieszczeniu w celu izolacji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji. Pomieszczenie wyposażone jest m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.
 4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia telefonicznie o zaistniałej sytuacji rodziców dziecka, a w przypadku pracownika Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Polkowicach tel: 76 746 22 46 lub 669166699, Centrum Zarządzania Kryzysowego – 602554583, organ prowadzący – 76 749 60 00 i przekazuje niezbędne dane – adres przedszkola,liczbę osób , występujące objawy, od kiedy, jakie zostały podjęte środki zapobiegawcze.
 5. Ustala listę osób obecnych w tym samym czasie i mających kontakt z osobą z objawami chorobowymi. Poprzez „kontakt” rozumie się:
  1. pozostawanie z bezpośrednim kontakcie z osobą z objawami chorobowymi lub w kontakcie w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
  2. prowadzenie rozmowy z osobą z objawami chorobowymi twarzą w twarz przez dłuższy czas,
  3. przebywanie osoby z objawami chorobowymi w grupie przyjaciół lub kolegów,
  4. zamieszkiwanie w tym samym domu, co osoba z objawami chorobowymi.
 6. Osoby „z kontaktu” pozostają w jednym pomieszczeniu do czasu określenia dalszego postępowania przez Sanepid.
 7. Ustala się obszary, w których poruszała się i przebywała osoba z objawami chorobowymi.
 8. W ramach reżimu sanitarnego dyrektor zaleca pracownikom zachowanie dystansu odległościowego od osoby z objawami chorobowymi, unikania dotykania rękami oczu, nosa, twarzy, dezynfekcję rąk, założenie maseczki i rękawiczek.
 9. Kolejne działania podejmowane są zgodnie z instrukcją odpowiednich służb, które określają dalszy tryb postępowania dotyczy funkcjonowania oddziału przedszkolnego.
Statystyka odwiedzin: Dziś 477 | Wczoraj 1231 | Ten tydzień 1708 | Ten miesiąc 1708 | Razem 212971

 

Nasi przyjaciele

____________________________________